Výběr z usnesení zastupitelstva obce:

Usnesení č. 9/21 ze dne 5.11.2021

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
     Rozpočet na rok 2022 podle předloženého návrhu jako nevyrovnaný s příjmy 2 999 000 Kč a výdaji 4 270 000 Kč.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2022 – 2025 BENE_BUS.
ZO schvaluje směnu části pozemků podle návrhu Směnné smlouvy.
Žádost o podporu aktivit Posázaví o.p.s. na rok 2022 ve výši 11 800 Kč.

Usnesení č.8/21 ze dne 1.10.2021

ZO souhlasí se směnou částí pozemků p.č. 116/1, 2848, 2830/1 a vyvěšením záměru.
 

Usnesení č. 7/21 ze dne 3.9.2021

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 6/21 ze dne 6.8.2021

ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 2 120 000 Kč a schvaluje příjem dotace na „Odkanalizování obce prostřednictvím domovních ČOV.

ZO bere na vědomí Zápis z fyzické kontroly projektu „Rozšíření zázemí pro spolkovou činnost“ s výsledkem, že nebyly shledány nedostatky v místě kontroly.
 

Usnesení č. 5/21 ze dne 29.6.2021

ZO schvaluje  bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
                    Závěrečný účet obce Stranný za rok 2020 bez výhrad.
                    bez výhrad Účetní závěrku za rok 2020.
                    Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec.
                    finanční podporu obcím zasažených tornádem v červnu 2021 v částce 50 000 Kč.
 

Usnesení č. 4/21 ze dne 4.6.2021

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí prodloužení uzavírky silnice II/114 do 15.10.2021.
 

Usnesení č. 3/21 ze dne 7.5.2021

ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2021 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
                    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. (Změna pověřence.)
ZO souhlasí s nabídkovou cenou 65 985 Kč bez DPH na Rozšíření veřejného osvětlení od f. Kohoutek – elektro.

Usnesení č.2/21 ze dne 2.4.2021

ZO schvaluje návrh obsahu Změny č. 1 územního plánu obce Stranný v plném znění
     s tím, že Krajský úřad Středočeského kraje nemá dle vydaného stanoviska
     k předkládané koncepci připomínek.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Změny č. 1 územního plánu obce
     s ing. arch. M. Štádlerovou v částce 75 000 Kč.

Usnesení č. 1/21 ze dne 5.3.2021

Z
O schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou BES s.r. o. Benešov na „Obnovu povrchu a odvodnění místních komunikací Stranný“ v částce 992 931 Kč bez DPH.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu za rok 2020 Posázaví o.p.s.
 

Usnesení č. 12/20 ze dne 26.12.2020

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    žádost o úpravu textové části ÚP obce Stranný z hlediska nakládání s odpadními vodami.
ZO souhlasí s akcí „Soustava DČOV“ a vypracováním studie proveditelnosti.


Usnesení č. 11 ze dne 4.12.2020

ZO bere na vědomí usnesení z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO nemá námitky ani připomínky k zamýšlené stavbě garáže na p.č. 550/22 v k.ú. Stranný.
ZO schvaluje finanční příspěvek 15 000 Kč na provoz RUAH o.p.s. Benešov na rok 2021.
 

Usnesení č. 10/20 ze dne 13.11.2020

ZO schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2021 a to ve výši příjmů a výdajů 2 499 000 Kč.
ZO bere na vědomí návrh Rozpočtu na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 -2024 DSO BENE BUS.
ZO schvaluje návrh obsahu Změny č.1 Územního plánu obce Stranný.
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb Posázaví o.p.s. ve výši 11 300 Kč.

Zastupitelstvo obce Stranný schvaluje podání žádosti o dotaci název „Obnova místních komunikací v obci Stranný" v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Usnesení č. 9/20 ze dne 2.10.2020

ZO schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
ZO souhlasí
s kácením dřevin u komunikace II/114 na pozemcích obce.
ZO souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení s panem Janem Kukačkou za cenu 38 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 8/20 ze dne 4.9.2020

ZO bere na vědomí
ukončení provozu veřejného telefonního automatu v obci od 1.1.2020 společností O2 Czech republic.
ZO schvaluje
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na uložení kabelu VO a rozhlasu ve výši 38 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/20 ze dne 7.8.2020

ZO schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s.
                     Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s panem F. P. a ČEZ Distribuce a.s.
                     Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s paní J. H. a ČEZ Distribuce a.s.
                     Obecně závaznou vyhlášku obce Stranný č. 1/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty …
 

Usnesení č. 6/20 ze dne 26.6.2020

ZO schvaluje   
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stranný za rok 2019 bez výhrad.
                        Závěrečný účet obce Stranný za rok 2019 bez výhrad.
                        Účetní závěrku 2019 bez výhrad.
                        Smlouvu o dílo s S.O.S. Dekorace s.r.o. na přístavbu skladu a přístřešku s cenou díla 206 573 Kč bez DPH.
                        Příspěvek na činnost Veteránklubu starostové z.s. Neveklov 3 000 Kč.
 

Usnesení č. 5/20 ze dne 5.6.2020

ZO schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s Krajským úřadem, zastoupeným
                      Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
ZO souhlasí
s umístěním včelstev na pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Stranný, který je majetkem obce.
 

Usnesení č. 4/20 ze dne 1.5.2020

ZO schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2 podle předloženého návrhu.
                     oslovení tří firem do výběrového řízení na „Rozšíření zázemí pro společenskou činnost“ ve spolupráci s Posázavím o.p.s.

Usnesení č. 3/20 ze dne 13.3.2020

ZO bere na vědomí Nařízení vlády a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru.
ZO schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce o modernizaci, rozšíření
      a vybavení č.p. 39 jako zázemí pro spolkovou, kulturní a komunitní činnost.
ZO schvaluje vypracování Změny územního plánu obce ve spolupráci s MěÚ Benešov,
     odbor výstavby a ÚP, s tím, že náklady půjdou na vrub žadatele.
ZO schvaluje cenovou nabídku na osazení zpomalovacích polštářů a dopravního značení
     od Údržby silnic s.r.o. Sedlčany v celkové ceně 110 917 Kč bez DPH.


Usnesení č. 2/20 ze dne 7.2.2020

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem z důvodu nového kabelového vedení NN.
                    příspěvek na DČOV ve výši 20 000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy.
                    vypracování Změny územního plánu na základě žádosti.
                    finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro RUAH o.p.s. Benešov na základě Veřejnoprávní smlouvy.
                    zkrácení zvonění zvonu na hasičské zbrojnici z důvodu snížení hlučnosti.
                    příspěvek na nákup tomboly 4 000 Kč na Společenský večer SDH Stranný.
                    příspěvek 2 500 Kč na Dětský karneval.
 
Usnesení č. 1/20 ze dne 3.1.2020

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k parcele č. 124/4 v k. ú. Stranný s ČEZ Distribuce a.s.
                    navýšení odměn členům ZO od 1.2.2020.


Usnesení č. 13/19 ze dne 29.12.2019

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 12/19 ze dne 13.12.2019

ZO bere na vědomí Protokol o kontrole České správy sociálního zabezpečení.
                            zápis a usnesení z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO pověřuje starostu podáním námitky na KHS ve věci zvonění zvonu.
ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 20 244 Kč.
                   zvýšení ceny za dárkový balíček při jubileu občanů na 1 000 Kč od nového roku.


Usnesení č. 11/19 ze dne 1.11.2019

ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022.
                    vyrovnaný Rozpočet narok 2020 s příjmy a výdaji 2 524 000 Kč.

                    OZV obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
                    OZV obce č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
                    OZV obce č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

                    dotaci Posázaví o.p.s. na rok 2020 ve výši 11 300 Kč.
                    prodej části pozemku p.č. 2898 (15 m2) v k.ú. Zádolí u Neveklova za cenu 50 Kč/m2.

Usnesení č. 10/19 ze dne 4.10.2019

Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027
Zastupitelstvo obce Stranný schvaluje zapojení správního území obce Stranný do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader.
Zastupitelstvo obce Stranný schvaluje zařazení správního území obce Stranný do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027.
Zastupitelstvo obce Stranný schvaluje zařazení správního území obce Stranný do území turistické oblasti Posázaví.
Zastupitelstvo obce Stranný pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.

ZO souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020 a návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 DSO BENE-BUS.

ZO souhlasí s předloženým Havarijním plánem pro pana Emila Bumbálka.

Usnesení č. 9/19 ze dne 6.9.2019

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
zastřešení prostoru u obecního úřadu.

ZO souhlasí s přestavbou skladu na pneuservis v Břevnicích na p.č. 250/1, 250/2,250/3 k.ú. Stranný.
 

Usnesení č. 8/19 ze dne 2.8.2019

ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2898 v k.ú. Zádolí.
                    spolupořádání Společenského večera 31.8.2019. Začátek nočního klidu bude posunut na 24 hodin.
ZO souhlasí s opravou cesty do Dubí a realizací firmou BES s.r.o. Benešov , s tím, že se bude podílet na realizaci do 50% ceny s LZ Konopiště.
ZO bere na vědomí stížnost ohledně zvonění a hluku v obci, s tím, že počkáme na vyjádření KHS Benešov.
 

Usnesení č. 7/19 ze dne 27.6.2019

ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
                    Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
                    Účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.
                    Nabídkový rozpočet na rekonstrukci části dešťové kanalizace v ceně 64 344, 41 Kč bez DPH od p. Ladislava Ježka.
 

Usnesení č. 6/19 ze dne 7.6.2019

ZO schvaluje cenovou nabídku na čekárnu v Břevnicích od pana Jana Votruby v ceně 55 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 5 ze dne 3.5.2019

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
                    Strategický plán rozvoje obce Stranný.
                    opravu Božích muk u silnice, litinového křížku v polích a památníku 2000 na návsi.


Usnesení č. 4 ze dne 5.4.2019

ZO bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO BENE-BUS.
                               Návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO BENE-BUS.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 564 a 2861/2 v k.ú. Stranný.
                     dotaci 5 000 Kč poskytnutou Veřejnoprávní smlouvou na BABY BOX.
 

Usnesení č. 3 ze dne 1.3.2019

ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odbor ŽP, schválení Manipulačního řádu vodní nádrže Měchurák.
     schvaluje tento Manipulační řád.

ZO schvaluje příspěvek 2 000 Kč na nákup tomboly na Dětský karneval.


Usnesení č. 2/19 ze dne 1.2.2019

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                     příspěvek ve výši 3 500 Kč na nákup tomboly na Společenský večer SDH Stranný.
                     finanční příspěvek RUAH o.p.s. Benešov ve výši 10 000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy.
                     realizaci elektrického pohonu zvonu na objektu hasičské zbrojnice fa. Michal Kopečný v ceně 46 972 Kč včetně DPH.
                     Realizaci výměny vrat na hasičské zbrojnici fa. Lukáš Urban v ceně 58 240 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1/19 ze dne 4.1.2019

ZO bere na vědomí Zápis z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. Robertem Šimáčkem na opravu fasády hasičské zbrojnice v ceně 80 930 Kč bez DPH.

Usnesení č. 12/18 ze dne 28.12.2018

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    navýšení odměn členů zastupitelstva podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění NV č. 318/2017 Sb.

Usnesení č. 11/18 ze dne 7.12.2018

ZO schvaluje  vyrovnaný Rozpočet na rok 2019 s příjmy a výdaji 2 661 000 Kč.
                    jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                    přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Krajského úřadu ve výši 7 950 Kč.
                    dotaci ve výši 11 100 Kč Posázaví o.p.s.


Usnesení č. 10/18 ze dne 16.11.2018

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    finanční příspěvek Neveklov a.s. na opravu vodovodu v obci ve výši poloviny nákladů.
                    Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace PhDr. Tomáši Zouzalovi.
                    příspěvek na BABY-BOX ve výši 5 000 Kč.
                    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k parcele č. 125/1 v k.ú. Stranný s ČEZ Distribuce a.s.
ZO souhlasí s Návrhem rozpočtu na rok 2019 a s Návrhem střednědobého rozpočtu DSO BENE-BUS.

Z Á P I S  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný, konaného dne 2.11.2018, od 19 hodin
 

Usnesení č. 9/18 ze dne 6.9.2018

ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

ZO souhlasí s vybudováním nové kanalizační přípojky od p.č. 118 a 124/4 a napojení na stávající srážkovou kanalizaci obce na základě věcného břemene a na náklady stavebníků.

Usnesení č. 8/18 ze dne 3.8.2018
Není

Usnesení č. 7/18 ze dne 24.6.2018

ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
                   Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.
                   Protokol z kontroly na hospodaření v lesích.
ZO souhlasí s dočasným záborem pozemků do jednoho roku u komunikace II/114.

Usnesení č. 6/18 ze dne 1.6.2018

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

ZO Stranný schvaluje přijetí dotace ve výši 106 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, evidenční číslo: FOV/OBV/033322/2017, název: Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení.
 

Usnesení č. 5/18 ze dne 4.5.2018

Zastupitelstvo obce Stranný podporuje podání žádosti o dotaci na projekt „Sociální a komunitní práce Neveklovska“ .
Zastupitelstvo obce Stranný souhlasí:
- s realizací na území své obce
- že žadatelem o projekt bude Město Neveklov
- že s městem bude podepsána Smlouva o spolupráci na projektu.

ZO schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
ZO bere na vědomí Zápis z Valné hromady DSO BENE-BUS.
 

Usnesení č. 4/18 ze dne 6.4.2018

ZO bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2017 DSO BENE-BUS.
ZO stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 v počtu 9 (devět) členů.
ZO schvaluje nákup cen na okrskovou hasičskou soutěž v hodnotě 1 500 Kč.
 

Usnesení č. 3/18 ze dne 2.3.2018

ZO bere na vědomí souhlas stavebního úřadu MěÚ Neveklov s odstraněním stavby hospodářské budovy u domu čp. 2 ve Stranném.


Usnesení č. 2/18 ze dne 2.2.2018

ZO schvaluje, že náklady související se zajištěním svozu komunálního odpadu od fyzických osob dle zákona o odpadech bude obec platit v plném rozsahu ze svého rozpočtu.
                    Obecně závaznou vyhlášku 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2012
                    Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    uzavření Smlouvy o dílo s p. Martinem Hofmanem na opravu střechy hasičské zbrojnice za cenu 160 200 Kč bez DPH.
                    uzavření Smlouvy o dílo s p. Miroslavem Kohoutkem na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení za cenu 239 552 Kč bez DPH.
                    příspěvek ve výši 1 500 Kč na dětský karneval.

Usnesení č. 1/18 ze dne 5.1.2018

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 2847/1 v k.ú. Stranný s ČEZ Distribuce a.s.
                   nákup cen do tomboly na Společenský večer SDH v částce 3 500 Kč.

Usnesení č. 14/17 ze dne 22.12.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    příspěvek ve výši 10 000 Kč RUAH o.p.s. Benešov.

Usnesení č. 13/17 ze dne 1.12.2017

ZO schvaluje  Rozpočet na rok 2018 podle předloženého návrhu.
                    Opravený rozpočtový výhled na rok 2018 podle předloženého návrhu.
                    jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                    zvýšení odměn zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2018.
                    poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 600 Kč Posázaví o.p.s.

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2018 a s Rozpočtovým výhledem na roky 2019 – 2021 DSO BENE-BUS.
 

Usnesení č. 12/17 ze dne 3.11.2017

ZO schvaluje příspěvek na domovní ČOV ve výši 20 000 Kč.
                   jednorázový příspěvek 3 000 Kč na vydání knihy „Na cvičišti SS“.

Usnesení č. 11/17 ze dne 6.10.2017

ZO podporuje koncepční záměr přípravy projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov v koridoru D3, Praha- Nová Hospoda / Miličín ve variantě doporučeného vedení dle přílohy zápisu.

ZO bere na vědomí Územní souhlas stavebního úřadu Neveklov ke stavbě DČOV na p.č. 10/1 v k.ú. Stranný.
                            Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný MěÚ Benešov, odbor ŽP na domovní vrtanou studnu na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5 000 Kč STATIM z.s. BABY BOX pro odložené děti.
                    podání žádosti o dotaci na MMR ČR na DT č. 2 Podpora a zapojení generací do komunitního života v obci.

ZO souhlasí s finančním příspěvkem PhDr. Tomáši Zouzalovi na vydání pokračování knihy o vystěhování Neveklovska a Sedlčanska.

Usnesení č. 10/17 ze dne 1.9.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    cenovou nabídku pana Martina Hofmana na stavbu přístřešku u hřiště v ceně 56 700 Kč.
ZO bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby kompostárna biologicky rozložitelného odpadu Stranný – Břevnice na p.č. 1688 vydaný stavebním úřadem Neveklov.
 

Usnesení č. 8/17 ze dne 11.7.2017

ZO schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu potoka z důvodu navýšení cen materiálu. 

Usnesení č. 9/17  ze dne 4.8.2017

ZO bere na vědomí souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Benešov k akci provozování kompostárny Břevnice.
                            účetní dokumenty Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Usnesení č. 7/17 ze dne 30.6.2017

ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
                                    Závěrečný účet za rok 2016.
                                    Účetní závěrku 2016.
ZO schvaluje Interní směrnici č. 1/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
                    prodej pozemků p.č. 124/4, ostatní plocha o výměře 1075 m2 a p.č. 124/14, ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 6/17 ze dne 2.6.2017

ZO bere na vědomí Protokol o kontrole pojistného, kterou provedla OSSZ Benešov.
                            Kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojka vedení kNN, nové odběrné místo a rekonstrukce stávajícího vedení, který vydal stavební úřad Neveklov.

Usnesení č. 5/17 ze dne 5.5.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
                   nákup cen na hasičskou soutěž v hodnotě 1 500,- Kč.

Usnesení č. 4/17 ze dne 7.4.2017

ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na fasádu a nátěry budovy OÚ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo.
                  s výběrem zhotovitele na obnovu a restaurování pomníku padlých na Provodné a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo.

ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu MŠ a ZŠ s Městem Neveklov.
                   finanční příspěvek 10 000 Kč organizaci RUAH o.p.s. Benešov.

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2017, Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2016, Střednědobým výhledem rozpočtu 2018 – 2020
a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO BENE-BUS.


Usnesení č. 3 /17 ze dne 3.3.2017

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na revitalizaci vodního koryta s panem Liborem Bílkem.
                    uzavření Smlouvy o dílo na stavbu chodníků ke hřišti s panem Alešem Kruchňou.

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti v okrsku G obec Stranný Policie ČR.
                            projednávání úpravy Územního plánu města Neveklov.

Usnesení č. 2/17 ze dne 3.2.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                   nákup cen do tomboly za 3 500 Kč na Společenský večer SDH Stranný.

ZO souhlasí s nabídkovým rozpočtem na realizaci chodníků k multifunkčnímu hřišti.

ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu a vyúčtování výdajů Posázaví o.p.s.

Usnesení č. 1/17 ze dne 6.1.2017

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany ČR  na opravu pomníku padlých v I. sv. válce na Provodné.
                    zvýšení odměn členům zastupitelstva obce podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. od 1.2.2017.

Usnesení č. 13/16 ze dne 2.12.2016

ZO schvaluje     Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                        Rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 2 696 000 Kč.
                        prodej části pozemku p.č. 69/17 v k.ú. Stranný.
                        plán akcí na rok 2017.

Usnesení č. 12 /16 ze dne 4.11.2016

ZO schvaluje    uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 4 550 Kč.
                      uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 46 780 Kč.
                      uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb
                      na území obce Posázaví o.p.s. v částce 6 600 Kč.
                      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právo provést stavbu
                      na p.č. 2837 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/16 ze dne 7.10.2016

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3 dle předneseného návrhu.
                    koupi pozemku p.č. 2854/1 o výměře 259 m2 a části pozemků p.č. 77/1 o výměře 192 m2 a 2874 o výměře 23 m2 v k.ú. Stranný.
                    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Stranný kNN na p.č. 10/1
s ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 10/16 ze dne 2.9.2016

ZO schvaluje zvýšení limitu pokladny na 50 000 Kč.
ZO bere na vědomí zahájení Územního řízení na stavbu vrtané studny na p. č. 10/1 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 9/16 ze dne 5.8.2016

ZO bere na vědomí     Územní rozhodnutí o dělení pozemků st.p. 201 a 223 v k.ú. Stranný.
                                Rozhodnutí o umístění stavby, oplocení pozemků p.č. 550/6 až 550/21 v k.ú. Stranný.
                                Stanovisko MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě domovní vrtané studny na p.č. 10/1 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 8/16 ze dne 30.6.2016

ZO schvaluje  Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
                    Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad.
ZO souhlasí s nákupem pozemků p.č. 2874, 2854 a části pozemku 77/1.

Usnesení č. 7/16 ze dne 3.6.201
6

ZO schvaluje nákup ochranných přileb pro jednotku SDH.
ZO bere na vědomí projednávání Změny č. 4 ÚPO Neveklov.

Usnesení č. 6/16 ze dne 6.5.2016

ZO bere na vědomí souhlas Městského úřadu Benešov, odbor ŽP s vynětím pozemku p.č. 124/2, zahrada v k.ú. Stranný ze ZPF.
                            zápis a usnesení z Valné hromady dobrovolného svazku obcí BENE-BUS.

Usnesení č. 5/16 ze dne 1.4.2016

ZO bere na vědomí zahájení stavebního řízení stavebním úřadem v Neveklově na multifunkční hřiště na p.č. 124/2 a 124/3 v k. ú. Stranný.
ZO schvaluje nákup nového počítače pro hospodářku obce.
ZO souhlasí s opravou fasády na budově obecního úřadu.

Usnesení č. 4/16 ze dne 4.3.2016

ZO schvaluje převod vlastnických práv ke komunikaci a pozemkům pod tělesem komunikace p.č. 1026 o výměře 715 m2, trvalý travní porost, 1060 o výměře 1 554 m2, ostatní plocha, 1067/1 o výměře 8 663 m2, ostatní plocha, 1067/2 o výměře940 m2, ostatní plocha, 1103 o výměře 3 225 m2, ostatní plocha a 1287/1 o výměře 3 381 m2, ostatní plocha v katastrálním území Neveklov na Město Neveklov na základě „Dohody o společném postupu“ uzavřené s městem Neveklov dne 3.5.2010 za cenu ve výši 1,- Kč za celou výměru.

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

ZO bere na vědomí Rozpočet na rok 2016 a Zprávu o hospodaření za rok 2015 DSO BENE-BUS.

ZO bere na vědomí Rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov o umístění stavby „Obslužná komunikace Stranný“ a „Změně využití stávající zahrady na dětské hřiště a zeleň“.

Usnesení č. 3/2016 ze dne 5.2.2016

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2015 Policie ČR.


Usnesení č. 2/16 ze dne 22.1.2016

ZO Stranný schvaluje podání žádosti o dotaci/projekt „Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky“ z programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

ZO souhlasí s převodem vlastnických práv ke komunikaci a pozemkům pod tělesem komunikace p.č. 1026, 1060, 1067/1,1067/2,
1103 a 1287/1 v k.ú. Neveklov za cenu ve výši 1,- Kč za celou výměru na základě Dohody o společném postupu uzavřené s Městem Neveklov dne 3.5.2010.

Usnesení č. 1/2016 ze dne 8.1.2016

ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Stranný. navýšení odměn členům zastupitelstva podle nařízení vlády č.352/2015 Sb., ze dne21.12.2015.

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Multifunkční hřiště“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obslužná komunikace Stranný“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a zavazuje se spolufinancovat akci v minimální výši 50% nákladů akce.

ZO bere na vědomí Protokol o kontrole obce v oblasti krizového řízení.

Usnesení č. 13/15 ze dne 4.12.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    Rozpočet na rok 2016 jako nevyrovnaný s příjmy 2 596 000 Kč a výdaji 4 081 000 Kč. Rozdíl v rozpočtu bude hrazen z rezervy z minulých let.
                    prodej pozemků 1013/1, 1011/5, 1017/5, 1018/2 v k.ú. Neveklov CSS Tloskov.
                    poskytnutí daru panu P. Málkovi ve výši 20 000 Kč na domovní ČOV.
                    poskytnutí daru panu PhDr. T. Zouzalovi ve výši 2 000 Kč na vydání knihy „Zabráno pro SS“.
                    poskytnutí daru pro BABY BOX ve výši 3 000 Kč.
                    umístění sídla Českého svazu MÖLKKY, z.s. na adrese OÚ Stranný 39.

Usnesení č. 12/15 ze dne 6.11.2015

ZO schvaluje Strategický plán obce Stranný.
                    Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na hospodaření v lesích.
                    Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s.
                    podání žádostí o dotace na dětské hřiště a pozemní místní komunikaci prostřednictvím Posázaví o.p.s.
ZO souhlasí s prodejem pozemků 1013/1, 1011/5, 1017/5, 1018/2 v k.ú. Neveklov (viz vyvěšený Záměr).
 
Usnesení č. 11/15 ze dne 2.10.2015

ZO souhlasí   se stavbou přípojky kNN v Tloskově na pč. 1930/1, 1111 a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
                    se stavbou oplocení mezi parcelami p.č. 1143/2 a 1143/1 v k.ú. Neveklov.
                    s uzavřením Dohody o budoucí spolupráci pro realizaci projektu „Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním s p. Miroslavem Javůrkem.
                    s vytvořením plastiky kosa s umístěním ve veřejně přístupné zeleni za rozpočtovanou částku 37 400 Kč.

Usnesení č. 10/15 ze dne 4.9.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    vypracování projektu na multifunkční hřiště Architektonickým atelierem Ing. Daniel Hakl za cenu 47 000 Kč.

ZO bere na vědomí souhlas MěÚ Benešov, odbor ŽP s provedením ohlášené stavby DČOV na p.č. 569/2, 83/1, 3051 v k.ú. Stranný.
                            oznámení MěÚ Benešov, odbor ŽP o zahájení vodoprávního řízení na domovní vrtanou studnu na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 9/15ze dne 7.8.2015
 
ZO bere na vědomí vydání Územního souhlasu stavebním úřadem v Neveklově s umístěním stavby DČOV na p.č. 3051, 83/1,569/2, 2837 v k.ú. Stranný.
                                      Územního rozhodnutí stavebním úřadem v Neveklově s umístěním stavby vrtaná studna na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.
ZO souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého sdružení „Tetřívek“ Stranný z.o. na adrese Stranný 39.
                     oplocením pozemků p.č. 550/6 – 550/21 v k.ú. Stranný.
                     prodejem pozemků p.č. 124/4 a 124/14 v majetku obce a s jejich nabídkou na webových stránkách obce.
 
Usnesení č. 8/15 ze dne 26.6.2015
 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
                                    Závěrečný účet a Účetní závěrku za rok 2014.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro parcelu č. 2837 v k.ú. Stranný z důvodu vybudování inženýrské sítě DČOV.
 
ZO souhlasí s prodejem pozemků 124/14 o výměře  100 m2 a 124/4 o výměře 1075 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 7 /15 ze dne 5.6.2015

ZO schvaluje Standardy kvality SPO.
ZO souhlasí s trvalým vynětím půdy ze ZPF za účelem stavby pracovní plochy na pozemku p.č. 1688 v k.ú. Stranný.
 

Usnesení č. 6/15 ze dne 1.5.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
      prodej pozemku p.č. 2666 o výměře 158 m2 v k.ú. Mlékovice za cenu 25,- Kč za m2.
      příspěvek na nákup cen na hasičskou soutěž v částce 1 200,- Kč.

Usnesení č. 5/15 ze dne 3.4.2015

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se ruší OZV obce Stranný.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2666 v k.ú. Mlékovice.

Usnesení č. 4/15 ze dne 6.3.2015

ZO souhlasí s vyrovnaným rozpočtem DSO BENE-BUS na rok 2015.
ZO bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje opravu rybníka poškozeného přívalovými dešti v roce 2014.
 

Usnesení č. 3/15 ze dne 6.2.2015

ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na svém správním území.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    vydání Územního plánu Stranný.
ZO bere na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2014 Policie ČR.
 

Usnesení č. 2/15 ze dne 6.2.2015 o vydání územního plánu Stranný (pdf - po kliknutí)
 

Usnesení č. 1/15 ze dne 2.1.2015

ZO schvaluje     vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy .... na území obce Stranný.
                       příspěvek 3 500 Kč na Společenský večer pořádaný SDH dne 14.2.2015.


Usnesení č. 12/14 ze dne 12.12.2014

ZO schvaluje     Rozpočtové opatření č. 3.
                        vyrovnaný Rozpočet na rok 2015.
                        jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                        nabídkový rozpočet na montáž veřejného osvětlení včetně zemních prací.
                        smlouvu s Policií ČR na bezplatné převedení auta na obec k využití jednotkou SDH.
                        žádost o finanční podporu aktivit Posázaví o.p.s.
                        žádost SDH na nákup materiálu.

Zápisu z Ustavujícího zasedání ZO (pdf)

Usnesení č. 10/14 ze dne 3.10.2014

ZO schvaluje nepodání žádosti o dotaci na MMR na opravu propustku na místní komunikaci za Tloskovem.
ZO souhlasí s umístěním hnědé navigační tabule TEPfaktor Chotilsko v katastru obce.

Usnesení č. 9/14 ze dne 5.9.2014

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního programu č. 2 na obnovu obecního majetku po živelní pohromě v roce 2014 na opravu trubního propustku na místní komunikaci za Tloskovem v k.ú. Neveklov na p.č. 1060 a na opravu rybníka ve Stranném, který byl poškozen na přelivu, přítoku a odtoku v k.ú. Stranný p.č. 35. 

ZO souhlasí s udělením licence ČSAD Benešov a.s. pro linky Benešov – Chotilsko – Rabyně a Benešov – Křečovice.

Usnesení č. 8/14 ze dne 1.8.2014

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle předneseného návrhu.

ZO bere na vědomí protokol z kontroly na OSSZ Benešov se závěrem, že v celém kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 7/14 ze dne 13.6.2014

ZO schvaluje bez výhrad Zprávu výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
                                    Závěrečný účet pro rok 2013.
                                    Podání žádosti o dotaci prostřednictvím Posázaví o.p.s. na odstranění povodňových škod po přívalových srážkách.

ZO  stanovuje počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 v počtu 9 (devět) členů.

Usnesení č. 6/14 ze dne 2.5.2014

ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019.
                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 DSO BENE-BUS.
                    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. ve věci zřízení nového odběrného místa.
ZO bere na vědomí Závěr zjišťovacího řízení „Zahloubení lomu Bělice“.


Usnesení č. 5/14 ze dne 2.5.2014 (po kliknutí)

Usnesení č. 4/14 ze dne 4.4.2014

ZO schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2014 DSO BENE-BUS.
                   Zprávu o hospodaření za rok 2013 DSO BENE-BUS.
                   Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů včetně Dodatku č. 1 se společností EKOKOM Praha.

Usnesení č. 3/14 ze dne 7.3.2014
ZO schvaluje příspěvek na zřízení a provozování BabyBoxu ve výši 3 000 Kč.
ZO bere na vědomí výroční zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti v obci Stranný za rok 2013.

Usnesení č. 2/14 ze dne 7.2.2014

ZO schvaluje zadávání zakázek v kompetenci starosty a místostarosty do výše 100 000 Kč.
                           Interní směrnici č. 1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
                           zařazení správního území obce Stranný do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020. ZO pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
                           příspěvek na nákup tomboly na hasičskou zábavu ve výši 3 500 Kč.

ZO souhlasí s rekonstrukcí stáje pro odchov mladého dobytka na farmě Stranný a.s. Neveklov.

Usnesení č. 1/14 ze dne 3.1.2014

ZO schvaluje zvýšení odměn členům zastupitelstva obce na základě Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.

ZO bere na vědomí Usnesení valné hromady a Rozpočtové provizorium na rok 2014 DSO BENE-BUS.
                            Rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov ve věci el. přípojky NN na parcele č. 131/1 a umístění DČOV na p.č. 91/1 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 13/13 ze dne 6.12.2013

 ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 500 Kč Posázaví o.p.s.
                           Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                           vyrovnaný Rozpočet na rok 2014 ve výši příjmů a výdajů 1 596 000 Kč.
                           prodej pozemků o celkové výměře 1 478 m2 Neveklov a.s.
               
           uzavření  Smlouvy o dílo s ing. arch. Michaelou Štádlerovou na zpracování územního plánu obce.

ZO bere na vědomí oznámení  stavebního úřadu v Neveklově na zahájení Územního řízení na DČOV pro novostavbu RD na p.č. 91/1 a 3051 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s poražením poškozených stromů u místní komunikace v Tloskově, k.ú. Neveklov.

Usnesení č. 12/13 ze dne 1.11.2013

ZO vybralo z předložených nabídek na vypracování Územního plánu obce ing. Arch. M. Štádlerovou a souhlasí s uzavřením smlouvy.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro č.p. Stranný 4 na p.č. 2830/1 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s prodejem pozemků v areálu Neveklov a.s. této společnosti. Jedná se o pozemky (viz vyvěšený záměr) v k.ú Stranný o celkové výměře 1478 m2.
                  s pronájmem zasedací místnosti Občanskému sdružení „Bělice“ na pořádání Mikulášského odpoledne pro děti dne 7.12.2013 a to bezúplatně.

Usnesení č. 11/13 ze dne 4.10.2013

ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013. Protokol z veřejnoprávní kontroly MMR ČR na akci „Oprava místní komunikace za Tloskovem“.

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2830/10 o výměře 97 m2 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s ošetřováním vzrostlých stromů v majetku obce Stranný na p.č. 1060 v k.ú. Neveklov CSS Tloskov na jeho vlastní náklady.

Usnesení č.10/13 - pořízení územního plánu Stranný (po kliknutí)

Usnesení č.9/13 ze dne 7.9.2013

ZO schvaluje  zvolení přísedícího Okresního soudu Benešov p. Romana Bulína.
                    Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
                    Vybudování nové střechy na přístavbě budovy OÚ.

ZO souhlasí s prodejem pozemku 2830/10 o výměře 97 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 8/13 ze dne 2.8.2013

ZO schvaluje smlouvu o dodávce LHP a lesních map s dodavatelem Lesprojekt Stará Boleslav.
ZO souhlasí se stavbou elektrické přípojky na p.č. 131/1 v k.ú. Stranný.
ZO určuje Josefa Červa zastupitelem pro pořizování nového Územního plánu obce.

Usnesení č. 7/13 ze dne 28.6.2013
 
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet pro rok 2012 s výhradou.
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska a Závěrečný účet pro rok 2012 bez výhrad.
 
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2830/1 v k.ú. Stranný s tím, že bude vypracován geometrický plán.

Usnesení č. 6/13 ze dne 7.6.2013

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012.

ZO navrhuje jako přísedícího Okresního soudu pana Romana Bulína.

Usnesení č. 5/13 ze dne 10.5.2013

ZO bere na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov - umístění vrtané studny, stavební povolení ke stavbě RD s příslušenstvím na p.č. 90, 1789/1, 1789/3 a 1797/4 v k.ú. Stranný.
                            rozhodnutí Exekutorského úřadu v Havlíčkově Brodě.
                            zápis a usnesení z valné hromady DSO BENE-BUS.

ZO schvaluje částku 2 000,- Kč na nákup cen na Hasičskou okrskovou soutěž.
                    částku 1 000,- Kč na provoz Baby-Boxů.

Usnesení č. 4/13

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    Smlouvu o výpůjčce kontejneru na svoz tříděného odpadu.

ZO souhlasí se zastavením exekuce pro nevymahatelnost.
                  s umístěním mobilní dřevostavby na pozemku 830/3 v k.ú. Stranný.
                  s provozováním dílny pro opravy a servis motocyklů v Břevnicích.

ZO bere na vědomí rozhodnutí SÚ Neveklov ve věci staveb na pozemcích č. 90, 1789/1, 1789/3, 1797/4 v k.ú. Stranný (Břevnice).

Usnesení č. 3/13  ze dne 1.3.3013

ZO  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1102/22 v k.ú. Neveklov pro ČEZ Distribuce a.s.
                            prodej pozemků p.č. 124/12 o výměře 562 m2 a 116/3 o výměře 68 m2 v k.ú Stranný akciové společnosti Neveklov.
                            schvaluje rozpočet na rok 2013 a Zprávu o hospodaření za rok 2012 DSO BENE-BUS.
                            žádost SDH Stranný o příspěvek na Dětskou karnevalovou párty ve výši 1 500,- Kč.
Usnesení č. 2/13 ze dne 1.2.2013
ZO souhlasí s rozhodnutím sněmu SON a schvaluje zrušení a zánik dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Neveklovska na základě předběžného souhlasu ze dne 7.12.2012.
             s prodejem pozemků 116/3 o výměře 68 m2 a124/12 o výměře 562 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 1/13 ze dne 4.1.2013

ZO schvaluje  na základě žádosti příspěvek na DČOV ve výši 20 000,- Kč.
                     příspěvek 20 000,- Kč bez ohledu na pořizovací cenu DČOV.
                     příspěvek 3 000,- Kč  SDH Stranný na Společenský večer.
 
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě domovní vrtané studny na pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/12 ze dne 7.12.2012

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    vyrovnaný Rozpočet na rok 2013 jehož výdaje i příjmy jsou ve výši 1 666 000 Kč.
                    Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru a třídění ……..komunálních odpadů.

ZO bere na vědomí zhodnocení roku 2012 a plán akcí na rok 2013.

Usnesení č. 10/12 ze dne 2.11.2012
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012.
ZO schvaluje rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2013.
                   Směnnou smlouvu na směnu pozemků p.č. 124/13 a 116/3 v k.ú. Stranný.
ZO zamítá žádosti o příspěvek pana Tomáše Zouzala a Rytmus Benešov o.p.s.

Usnesení č. 9/12 ze dne 5.10.2012
ZO souhlasí se směnou pozemku p.č. 124/13 o výměře 42 m2 za pozemek p.č. 116/3 o výměře 68 m2 v k.ú. Stranný. (viz Záměr)
                              stavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 91/1 a 96 v k.ú. Stranný.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 8/12 ze dne 6.9.2012
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 7/12 ze dne 3.8.2012
ZO schvaluje poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu ve stávající výši tj. 380 Kč za osobu trvale přihlášenou v obci a 500 Kč za rekreační objekt.

Usnesení č. 6/12 ze dne 29.6.2012
ZO souhlasí s provedením akce – el. přípojky na p.č. 1102/22 v k.ú. Neveklov (Tloskov) a schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 1103 v majetku obce.
                  se stavbou el. přípojky na p.č. 833/1 v k.ú. Stranný (Dubí).

Usnesení č. 5/12 ze dne 31.5.2012

ZO schvaluje s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a Závěrečný účet za rok 2011 a ukládá starostovi podat zprávu na KÚ odbor FK.
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SON za rok 2011 a Závěrečný účet za rok 2011.
 

Usnesení č. 4/12 ze dne 6.4.2012

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENEBUS za rok 2011.

Usnesení č. 3/12 ze dne 2.3.2012

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2012 DSO Benebus.
                  se stavbou energetické distribuční sítě ČEZ na pozemek 1789/3 v k.ú. Stranný (Břevnice).
ZO schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2011 DSO Benebus.

Usnesení č. 2/12 ze dne 3.2.2012
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene na pozemku č. 2830/1 v k.ú. Stranný  na přípojku DČOV na kanalizaci.
                           smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích č. 2837 a 3051 v k.ú. Stranný.
                           Rámcovou partnerskou smlouvu na spolupráci s Posázavím o.p.s.
                           příspěvek ve výši 3 000 Kč na nákup tomboly na Společenský večer SDH Stranný.

Usnesení č. 1/12 ze dne 6.1.2012

ZO bere na vědomí zápis a usnesení z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 26 o výměře 56 m2 v k.ú. Stranný za cenu 25,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/11 ze dne 2.12.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet obce na rok 2012 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 podle předneseného návrhu.
ZO souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 26 o výměře 56 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/11 ze dne 4.11.2011
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
                            rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov ve věci prodloužení platnosti ÚR na stavbu polního hnojiště DÚSP v Tloskově.

ZO souhlasí s prodejem části pozemků sousedících s pozemky žadatelky (stávající p.č. 124/1 a 124/4, k.ú. Stranný). Výměra nového pozemku bude určena zaměřením a s ohledem na výměry ostatních parcel.

Usnesení č. 10/11 ze dne 7.10.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu
                           Darovací smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s Krajským úřadem Středočeského kraje (internetový kiosek)
                           mimořádnou odměnu hospodářce

Usnesení č. 9/11 ze dne 2.9.2011

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1143 o výměře 95 m2 v k.ú. Neveklov a pozemku p.č. 569/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 8/11 ze dne 5.8.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
 
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1143 o výměře 95 m2 v k.ú. Neveklov.
                        s prodejem pozemku p.č. 569/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 7 ze dne 24.6.2011
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok  2010 DSO Sdružení obcí Neveklovska.
                      s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Obce Stranný a ukládá hospodářce nápravná opatření.
                      koupi pozemků v k. ú. Stranný p. č. 124/ 1,2,3,4,8,9, 125/1, 132/1 a 133.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p. č. 2830/1 v k.ú. Stranný.                   
ZO bere na vědomí rozhodnutí a souhlas Krajského úřadu s provozováním provozovny ke sběru a výkupu odpadů v Břevnicích.

Usnesení č. 6/11 ze dne 3.6.2011
ZO schvaluje Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 
Usnesení č. 5/11 ze dne 6.5.2011
ZO schvaluje prodej pozemků č. 204/33, 204/37, 204/46 v k.ú. Stranný a p.č. 1065/5 v k.ú. Neveklov.
                      finanční příspěvek na DČOV na p.č. 33/2 v k.ú. Stranný v částce 20 000,- Kč.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemku č. 569/3 v k.ú. Stranný z důvodu vedení pozemku v ÚP obce jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě RD.

Usnesení č. 4/11 ze dne 1.4.2011 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 204/33, 204/37, 204/46 v k.ú. Stranný  a p.č. 1065/5 v k.ú. Neveklov.
        s pořádáním kulturní akce 23.7.2011.

Usnesení č. 3/11 ze dne 4.3.2011
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost o 55 Kč na obyvatele.
ZO souhlasí se zvýšením příspěvku Sdružení obcí  Neveklovska na zpracování agendy dotací.
                  s umístěním stavby RD na p.č. 131/1 v k.ú. Stranný.
ZO bere na vědomí  Výroční zprávu o stavu bezpečnosti od Policie ČR, obvodní odd. Týnec nad Sázavou.
 
Usnesení č. 2 /11 ze dne 4.2.2011
ZO schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 2837 a 3051 v k.ú. Stranný pro ČEZ Distribuci a.s.
                     příspěvek SDH Stranný 2 500,- Kč na nákup tomboly na Společenský večer.
 
ZO  souhlasí s finančním příspěvkem za umístění dítěte do školky.
 
Usnesení č. 1/11 ze dne 7.1.2011
 
ZO schvaluje jmenování členů finančního a kontrolního výboru.
                    snížení odměn členům ZO od 1.1.2011.
 
Usnesení č. 12/10 ze dne 3.12.2010
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet na rok 2011 podle předneseného návrhu.
                    podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z dotačního programu MMR ČR na p.č. 2883/1, 2854/1, 2854/3 v k.ú. Stranný.
 
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010.
                                        jmenování inventarizační a vyřazovací komise ve složení M. Javůrek, K. Stibůrek, L. Juračka.

Usnesení č. 11/10 ze dne 10.11.2010

viz zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný

Usnesení č.10/10 ze dne 1.10.2010

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 9/10 ze dne 3.9. 2010

ZO schvaluje příspěvek na povodňové konto Sdružení hasičů ČMS ve výši 15 000,- Kč
                    výměnu hřebenáčů a instalaci hromosvodu na budově Obecního úřadu
                    úpravu zeleně v obci a osazení prostor kolem čekárny.

Usnesení č. 8/10 ze dne 6.8. 2010

 Není

Usnesení č. 7/10 ze dne 2.7.2010
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
 
ZO souhlasí s opravou jímky u budovy Obecního úřadu.
                  s nákupem počítače a tiskárny pro starostu.
 

Usnesení č. 6/10 ze dne 4.6.2010

 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a Závěrečný účet za rok 2009
                                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SON za rok 2009 a Závěrečný účet za rok 2009
                   prodej pozemků p.č. 2933 o výměře 234 m2 a p.č. 2884/1 o výměře 288 m2 v k.ú. Stranný za cenu uvedenou
                   ve Znaleckém posudku s tím, že ve smlouvě bude uvedena služebnost pro vstup na okolní pozemky.
 

Usnesení č. 5/10 ze dne 7.5.2010

 
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2933 o výměře 234 m2 a p.č. 2884/1 o výměře 288 m2 (ostatní komunikace) za cenu dle  
                  znaleckého posudku s tím, že v kupní smlouvě bude stanoveno věcné břemeno s možností přístupu na okolní        
                  pozemky.
 

Usnesení č. 4/10 ze dne 2.4.2010

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
      stanoví počet členů zastupitelstva obce pro komunální volby na podzim roku 2010 na 9 (devět) členů.
 

Usnesení č. 3/10 ze dne 5.3.2010

 
ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2010, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a  Zprávou o hospodaření za rok
                     2009 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS.
 

Usnesení č. 2/10 ze dne 5.2.2010

 
ZO souhlasí se stavbou bioplynové stanice v areálu Neveklov a.s.
     schvaluje částku 2 000,- Kč  na zakoupení tomboly na hasičský ples SDH Stranný.
 
Usnesení č. 1/10 ze dne 8.1.2010
 
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy,   
                    třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
 

Usnesení č. 13/09 ze dne 5.12.2009

 
ZO schvaluje - rozpočtové opatření č. 5 dle předneseného návrhu
                  -  rozpočet na rok 2010
                  -  odprodej části pozemku podle GP p.č. 1067/5 v k.ú. Neveklov o výměře 25 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
                  -  podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 na opravu lesní cesty v Zádolí
                     a opravu místní komunikace k bývalé cihelně Čtvrtník a zavazuje se ke spolufinancování akcí.
                  -  příspěvek pro Český výbor pro UNICEF v částce 1 500,- Kč.
                  -  zvýšení částky za pronájem zasedací místnosti na částku 1 500,- Kč pro občany, kteří nemají v obci trvalý pobyt.
ZO bere na vědomí - vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu na stp.č. 252 v k.ú. Stranný
                            - vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavební úpravu RD na stp. č. 6 v k.ú. Stranný.
 

Usnesení č. 12/09 ze dne 13.11.2009

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4  dle předneseného návrhu
                    prodej pozemku 10/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Stranný
                    prodej části pozemku 2830 (podle GP 2830/3 a 2830/4) o výměře 121 m2 v k.ú. Stranný
                    stavbu víceúčelového altánu a grilu u budovy Obecního úřadu
ZO souhlasí s prodejem části pozemku 1067/1 v k.ú. Neveklov

Usnesení č. 11/09 ze dne 2.10.2009

 
ZO schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  obce za rok 2009 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 10/2 a části pozemku 2830 v k.ú. Stranný
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace za Tloskovem na p.č. 1103, 1067/2, 1060, 1287/1 na MMR.

Usnesení č. 10/09 ze dne 4.9.2009

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předneseného návrhu

ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
                            souhrnné vyjádření MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě přístřešku pro chov ovcí na p.č. 3055/1 v k.ú. Stranný

Usnesení č. 9/09 ze dne 7.8.2009

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
                    v celém rozsahu Usnesení o vydání změny č. 4 Územního plánu obce
ZO bere na vědomí Vyhodnocení výsledku veřejného projednání změny č. 4 ÚPO
                            rozhodnutí o stavebním povolení - Stranný/ Dubí, VN,TS,NN
                            oznámení o zahájení územního řízení a stavebního řízení - přístupová komunikace k jízdárně v Tloskově
                            souhlas s provedením ohlášené stavby - půdní vestavba, Stranný čp. 9.
 
Usnesení č. 8/09 ze dne 3.7.2009
 
ZO schvaluje pronájem cesty p.č. 2842/1 a 2877 v k.ú. Stranný Sdružení obcí Neveklovska za účelem zřízení a provozování
                   cyklotras.
                   zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Neveklov - právo cesty přes pozemek.
ZO souhlasí s realizací projektu a s umístěním drobné doprovodné infrastruktury na svých pozemcích - cyklotrasy.
 

Usnesení č. 7/09 ze dne 5.6.2009

 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a Závěrečný účet za rok 2008.
                                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 DSO Sdružení obcí Neveklovska
                                    a Závěrečný účet za rok 2008 DSO SON.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
                    rozpočtový výhled na roky 2010 - 2014
                    částku na rekonstrukci cesty p.č. 839/5 do Dubí ve výši 125 000,- Kč s tím, že podíl Lesů ČR bude 40 000,- Kč
                    
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky:
                    č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
                    odpadů vznikajících na území obce Stranný.
                    č. 2/2009 o místních poplatcích.
                    č. 3/2009 o obecních symbolech
                    č. 4/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stranný.
 
Usnesení č. 6/09 ze dne 1.5.2009
 
ZO schvaluje podmínky pro pořádání oslavy 825. výročí obce dne 4. července 2009.
                   příspěvek na nákup cen na hasičskou soutěž v částce 2000,- Kč.

 

Usnesení č. 5/09 ze dne 10.4.2009
 
ZO schvaluje rekonstrukci místní komunikace "Za Tloskovem" na p.č. 1060, 1067/1, 1067/2, 1103, 1287/1 v k.ú. Neveklov
                    s využitím krajského dotačního titulu FROM.
 

Usnesení č. 4/09 ze dne 3.4.2009

 
ZO schvaluje prodložení platnosti Územního plánu obce do konce roku 2015.
 
ZO bere na vědomí prodloužení platnosti Územního rozhodnutí vydaného SÚ Neveklov na zřízení polního hnojiště v Tloskově.
 

Usnesení č. 3/09 ze dne 6.3.2009

 
ZO bere na vědomí  Zprávu o hospodaření za rok 2008, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozpočet na rok 2009 a
                             Návrh rozpočtového provizoria na rok 2010 DSO  BENE-BUS.
                             zahájení Územního řízení stavebního úřadu Neveklov na zalesnění pozemků v k.ú. Stranný a v k.ú. Zádolí.
ZO schvaluje nákup jednoho kusu vycházkové uniformy pro člena SDH Stranný.
                   dovybavení OÚ nábytkem (zasedací místnost, knihovna), opravu fasády na budově OÚ, opravu místních komunikací.
 

Usnesení  č. 2/09 ze dne 6.2.2009

 
ZO schvaluje zadání změny č. 4 ÚPO Stranný
                    zvýšení odměn členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
ZO souhlasí se záměrem vybudování cyklostezky v rámci akce Vybudování a vyznačení cyklostezky a cyklotrasy
                   "Neveklovský okruh"
ZO bere na vědomí rozhodnutí SÚ Neveklov - stavební rozhodnutí na půdní vestavbu a přístavbu na budově OÚ
                            rozhodnutí MěÚ Benešov, odboru ŽP o povolení stavby DČOV včetně kanalizace u domu manželů Járkových.
 

Usnesení č. 1/09 ze dne 2.1.2009

 
ZO schvaluje nákup smutečního věnce při úmrtí občana trvale žijícího v obci
                    příspěvek SDH Stranný na společenský večer - dvakrát 5 pr.m. palivového dřeva
 

Usnesení č. 12/08 ze dne 19.12.2008

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008
                    rozpočet obce na rok 2009
                    rozpočtové provizorium DSO BENE-BUS na rok 2009
                    rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2009
                    rozhodnutí o prodeji známek na odvoz TKO
ZO bere na vědomí oznámení o zahájení sloučeného řízení na vydání stavebního povolení na přestavbu podkroví budovy OÚ
                            pro potřeby SON - Muzeum Neveklovska a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro Neveklov
                            a.s. - stáj pro dojnice ...., které vydal stavební úřad Neveklov
ZO zamítá žádost o změnu Územního plánu obce
 

Usnesení č. 11/08 ze dne 7.11.2008

 
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
                            oznámení o zahájení řízení o změně stavby stáje pro dojnice .... podané Neveklov a.s.
ZO schvaluje oslavy 825. výročí obce v termínu 4.7.2008

 

Usnesení č. 10/08 ze dne 3.10.2008
 
není
 
Usnesení č. 9/08 ze dne 5.9.2008
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
                    podání návrhu a zpracování Změny č. 4 ÚP obce Stranný
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov odbor ŽP o zrušení ochranného pásma vodního zdroje na stp. č. 219 v k.ú. Stranný
 
Usnesení č. 8/08 ze dne 1.8.2008
 
není
 

Usnesení č. 7/08 ze dne 4.7.2008

 
ZO schvaluje u daně z nemovitosti koeficient 1 podle zákona o dani z nemovitosti
                    zaplacení projektu Zvýšení turistické atraktivity Neveklovska
 
 
Usnesení č. 6/08 ze dne 6.6.2008
 
ZO schvaluje změnu rozpočtového opatření
                    zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad
                    zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2007 DSO Sdružení obcí Neveklovska
                    bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/08 ze dne 9.5.2008
není

 

Usnesení č. 4/08 ze dne 4.4.2008
 
ZO schvaluje usnesení o vydání Změny č. 3 územního plánu obce
                    rozpočtové opatření č. 1
                    zvýšení odměn členům ZO
                    nová pravidla pronájmu zasedací místnosti OÚ
ZO souhlasí se žádostí o změnu ÚPO
 

Usnesení č. 2/08 ze dne 1.2.2008

 
ZO schvaluje nákup 1 ks pákového rozdělovače a 3 ks hadic pro SDH.
 
 
Usnesení č. 3/08 ze dne 7.3.2008
 
ZO bere na vědomí souhlas SÚ se stavbou rodinného domu p. L. Škopka na p.č. 1102/12 v k.ú. Stranný
                            zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vrtané studny p.č. 186 v k.ú. Stranný - p. T. Kozák

Usnesení č. 1/08 ze dne 4.1.2008

 
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 2933 a 2884/1 v k.ú. Stranný (polní cesta v Břevnicích) manželům Javůrkovým.
                    nákup nového křovinořezu na sekání veřejných prostranství.
 

Usnesení č. 12/07 ze dne 7.12.2007
 
ZO souhlasí s prodejem místní komunikace p.č. 2933 a 2884/1 v k.ú. Stranný pod podmínkou, že bude umožněn přístup    majitelům a uživatelům na přilehlé pozemky. Kupující si nechá na své náklady zhotovit znalecký posudek.
ZO souhlasí se zbudováním elektrické přípojky v Břevnicích k pozemkům s chovem ovcí.
                  s upraveným rozpočtem na rok 2007 DSO BENE-BUS.
                  s rozpočtovým provizoriem na rok 2008 DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje rozpočtové opatření podle přednesené zprávy.
                   předložený vyrovnaný rozpočet na rok 2008 ve výši příjmů a výdajů 1 510 000,- Kč.
                   schvaluje poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2008 ve stejné výši jako v letošním roce tj. 380 Kč na
                   osobu a 500 Kč na rekreační objekt.
 

Usnesení č. 11/07 ze dne 2.11.2007

 
ZO schvaluje nákup dvou stolů a čtyř lavic pro venkovní sezení, výměnu oken v budově OÚ
                    vyrovnaný rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2008 ve výši 370 000 Kč
ZO souhlasí s objednáním kombinovaného svozu komunálního odpadu
ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného OSSZ.
 

Usnesení č. 10/07 ze dne 5.10.2007

 
ZO schvaluje návrh Zadání změny č.3 Územního plánu obce Stranný
                   příspěvek Nemocnici R&S Benešov ve výši 15 000 Kč
                   přihlášku do Sdružení místních samospráv ČR
                   přidání 1 ks veřejného osvětlení u komunikace před Juračkovi.
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a DSO Sdružení obcí Neveklovska za rok 2007.

Usnesení č.9/07 ze dne 7.9.2007

 
ZO bere na vědomí zprávu o daňové kontrole provedené Finančním úřadem.
ZO souhlasí a nemá námitek k návrhu Změny č.4 ÚPSÚ Křečovice.
                  se zamýšlenou stavbou přístřešků pro chov ovcí  na pozemcích  v Břevnicích s tím, že bude-li třeba změna územního
                  plánu zaplatí jeho pořízení žadatel v plné výši.

Usnesení 8/07 ze dne 10.8.2007

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu dle přednesené zprávy
                   podání žádosti o dotaci na rekonstrukce komunikací
                   zájezd do Polska v podzimních měsících

Usnesení 7/07 ze dne 13.7.2007

 
ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
                   Stanovy DSO  BENE-BUS
ZO souhlasí se Smlouvou obcí a měst proti daňové diskriminaci
ZO bere na vědomí vydání souhlasu stavebního úřadu Neveklov s provedením ohlášené stavby - vestavba podkroví na pozemku
                            st.p. 41/1 v k.ú. Stranný manželů Matyášových
 

Usnesení č. 6 /07 ze dne 1.6.2007

 
ZO schvaluje bez výhrad: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006,
                                     Závěrečný účet obce za rok 2006,
                                     Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska za rok 2006,
                                     Závěrečný účet DSO SON za rok 2006.
ZO schvaluje: žádost pana Kozáka o pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Stranný na pozemcích v jeho vlastnictví s tím, že
                     uhradí náklady na pořízení Změny ÚP.
                     příspěvek na DČOV u domu čp. 6 v Břevnicích v částce 20 000,- Kč

Usnesení č. 5/07 ze dne 4.5.2007

 
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odb. ŽP, o kolaudaci DČOV v Břevnicích čp. 6
                            oznámení stavebního úřadu MěÚ Neveklov o zahájení kolaudačního řízení stavební úpravy RD v Břevnicích čp.6
                            oznámení stavebního úřadu MěÚ Neveklov o zahájení řízení na odstranění prům. staveb na st.p. 186,185 v kú.
                            Stranný
ZO souhlasí se stavbou RD na st.p. 186 v k.ú. Stranný
                  s nákupem 7 bund pro družstvo žen SDH a s nákupem cen do okrskové hasičské soutěže v hodnotě 2 000,- Kč
                  s mimořádnou odměnou hospodářce

Usnesení 4/07 ze dne 6.4.2007

 
ZO souhlasí s rozpočtem BENE-BUS na rok 2007, se zprávou o hospodaření za rok 2006, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006.
ZO souhlasí se zrušením ZSO BENE-BUS a založením DSO BENE-BUS jako nástupnické organizace.
ZO schvaluje spuštění provozu veřejného internetu na terminálu PIAP od 1.1.2008.
ZO schvaluje nákup nového počítače pro hospodářku obce.

 

Usnesení 3/2007 ze dne 2.3.2007
 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu podle předložené zprávy.
ZO bere na vědomí zprávu lesního hospodáře o hospodaření v lesích.
ZO zamítá žádost Ochrany fauny ČR Votice o příspěvek na svoji činnost.
 

Usnesení 2/07 ze dne 2.2.2006

 
ZO bere na vědomí vydání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a povolení užívání přeložky NN u domu čp. 9.
ZO bere na vědomí vydání stavebního povolení stavebním úřadem na stavební úpravy objektu stodoly za účelem změny užívání na rodinný dům na st.p. 37/3 v k.ú. Stranný
ZO schvaluje rozšíření el. vedení v hasičské zbrojnici.
ZO schvaluje Petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou SPOV ČR.

Usnesení č. 1/07 ze dne 5.1.2007

ZO bere na vědomí zahájení územního a stavebního řízení na stavební úpravy objektu stodoly za účelem změny užívání na rodiný   dům na st.p. 37/3 v k.ú. Stranný.
ZO bere na vědomí zahájení kolaudačního řízení na přeložku NN na pozemku 11/1 v k.ú. Stranný z důvodu poškození štítu u domu čp. 9.
ZO schvaluje zvýšení odměn členům zastupitelstva obce podle Nařízení vlády č. 614/2006 Sb.
ZO stanovuje členy finančního výboru - předseda S. Mužík, členové E. Beranová, R. Bulín
                            kontrolního výboru - předseda K. Stibůrek, členové L. Juračka, L. Stibůrek.

Usnesení 11/06 ze dne 1.12.2006

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006
ZO schvaluje plán akcí na rok 2007
ZO schvaluje rozpočet na rok 2007
ZO bere na vědomí upravený rozpočet Sdružení BENE-BUS na rok 2006 a rozpočtové provizorium na rok 2007
ZO bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2007

Usnesení z ustavujícího zasedání dne 3.11.2006

 
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
- schvaluje v souladu se zákonem o obcích starostou Karla Vojtu, místostarostkou Vlastu Stibůrkovou
- schvaluje předsedy výborů a to finančního výboru Svatoslava Mužíka, kontrolního výboru Karla Stibůrka a zástupce do Sněmu Sdružení obcí Neveklovska Karla Vojtu, Vlastu Stibůrkovou, Karla Stibůrka.
 

Usnesení 10/06 ze dne 6.10.2006

 
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2006 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí Smlouvu o sdružení finančních prostředků s Obcí Neveklov.
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.

 

Usnesení 9/06 ze dne 15.9.2006
ZO souhlasí s opravou místní komunikace v Zádolí p.č. 2898, která je v majetku Obce Stranný s tím, že jednu polovinu finančních nákladů uhradí Obec Neveklov.
 

Usnesení 8/06 ze dne 1.9.2006

ZO schvaluje úpravu rozpočtu podle předloženého návrhu.
ZO bere na vědomí ukončení akce Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, na kterou Středočeský krajský úřad poskytl dotaci ve výši 125 000,- Kč.
 

Usnesení 7/06 ze dne 11.8.2006

ZO schvaluje směnu částí pozemků a to p.č. 843 a p.č. 2854/2 v k.ú. Stranný (cesta do cihelny).
 

Usnesení 6/06 ze dne 2.6.2006

ZO schvaluje proplacení cvičných úborů družstvu žen SDH Stranný
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2005
ZO stanovuje počet členů příštího zastupitelstva obce na 9 členů
ZO bere na vědomí kolaudační rozhodnutí přístavby RD Stranný čp. 33
 

Usnesení 5/06 ze dne 5.5.2006

ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska a Závěrečný účet za r.2005
ZO souhlasí se žádostí p. H. Vyčichlové - zbudování vjezdu na pozemek z místní komunikace
ZO souhlasí s částkou 1 500,- Kč na nákup cen na Okrskovou hasičskou soutěž
ZO bere na vědomí zahájení kolaudačního řízení - přístavba RD čp. 33
 
Usnesení 4/06 ze dne 7.4.2006
ZO souhlasí se zápisem s kontroly pojistného OSSZ Benešov
ZO schvaluje příspěvek 20 000,- Kč obci postižené povodní
ZO bere na vědomí prodloužení Územního rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov - polní hnojiště v Tloskově
ZO bere na vědomí zápis z 21. VH sdružení obcí BENE-BUS
ZO souhlasí s podepsáním prohlášení o partnerství na projekt Střední Čechy on-line mezi Obcí Stranný a Středočeským krajem.
 

Usnesení 2/06 ze dne 3.2.2006

ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu o odejmutí přestupkové agendy od 1.2.2006
ZO bere na vědomí stavební povolení  SÚ Neveklov - přeložka NN na domě č.p. 9 ve Stranném
ZO schvaluje příspěvek SHČMS Benešov ve výši 750,- Kč
 

Usnesení  1/06 ze dne 6.1.2006

ZO schvaluje směnu částí pozemků 2854/1 a 186 - cesta v k.ú. Stranný
ZO schvaluje žádost o odejmutí přestupkové agendy
ZO bere na vědomí kolaudační rozhodnutí, kabelová přípojka NN- Zádolí
ZO bere na vědomí oznámení o zahájení sloučeného stavebního řízení, přeložka NN, Stranný 9
 

2005

Usnesení 1/05 ze dne 7.1.2005

ZO schvaluje upravený rozpočet na rok 2004 a rozpočtové provizorium na rok 2005 sdružení BENE-BUS.
ZO schvaluje zvýšení platů dle nařízení vlády.
ZO nemá námitek ani připomínek k připravovanému záměru modernizace farmy Stranný, Neveklov a.s.
 
Usnesení 2/05 ze dne 4.2.2005
ZO schvaluje příspěvek SHČMS ve výši 750,- Kč.
ZO schvaluje sazbu odměn pro odborného lesního hospodáře ve výši 11,5 % hrubého objemu výroby.
 
Usnesení 3/05 ze dne 10.3.2005
ZO schvaluje Směrnici kontrolních postupů.
ZO schvaluje rozpočet na rok 2005 a Zprávu o hospodaření  za rok 2004 sdružení BENE-BUS.
ZO souhlasí s vybudováním ČOV na pozemku 1760/3 v k.ú. Stranný (Břevnice).
ZO souhlasí s vybudováním mysliveckého zařízení na pozemku 1198 v k.ú. Zádolí.
 
Usnesení 4/05 ze dne 1.4.2005
ZO souhlasí s opravou části potoka ve Stranném.
ZO souhlasí s prořezáním starých lip v obci.
 
Usnesení 5/05 ze dne 22.4.2005
ZO bere na vědomí částku příspěvku na ZŠ Neveklov ve výši 55 848,- Kč.
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na rok 2005.
 
Usnesení 6/05 ze dne 3.6.2005
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 a Závěrečný účet za rok 2004.
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsl. přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet za rok 2004 SON.
ZO souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč na vydání publikace Ptáci Podblanicka.
ZO souhlasí s příspěvkem 1 350,- Kč SDH Stranný.
 
Usnesení 7/05 ze dne 1.7.2005
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 2000,- Kč novorozencům narozeným od 1.1.2005, vyplaceným jednorázově na konci roku.
 
Usnesení 8/05 ze dne 12.8.2005
ZO bere na vědomí usnesení vlády ČR č. 428, 532, 563, 564
ZO bere na vědomí Zápis ze závěrečného šetření schvalování LHP.
 

Usnesení 9/05 ze dne 2.9.2005

není
 
Usnesení 10/05 ze dne 7.10. 2005
ZO bere na vědomí ukončení provozování obchodu od listopadu 2005.
 
Usnesení 11/05 ze dne 4.11.2005
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 a zápis z dílčího přezkoumání hospodaření SON za rok 2005 ze dne 21.10.2005.
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odb.  ŽP k hrazení bystřin - potok Mladčina a povolení  DČOV pro rodinný dům v Břevnicích čp. 6.
ZO souhlasí se zapojením do projektu Střední Čechy on line - Internet.
 

Usnesení  12/05 ze dne 2.12.2005

ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2005
ZO schvaluje rozpočet na rok 2006 v předneseném znění
ZO souhlasí s rozpočtem Sdružení obcí Neveklovska na rok 2006
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu 2005 a s rozpočtovým provizoriem na rok 2006 Sdružení obcí BENE-BUS