Výběr z usnesení zastupitelstva obce:
 

Usnesení č. 1/19 ze dne 4.1.2019

ZO bere na vědomí Zápis z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. Robertem Šimáčkem na opravu fasády hasičské zbrojnice v ceně 80 930 Kč bez DPH.

Usnesení č. 12/18 ze dne 28.12.2018

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    navýšení odměn členů zastupitelstva podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění NV č. 318/2017 Sb.

Usnesení č. 11/18 ze dne 7.12.2018

ZO schvaluje  vyrovnaný Rozpočet na rok 2019 s příjmy a výdaji 2 661 000 Kč.
                    jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                    přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Krajského úřadu ve výši 7 950 Kč.
                    dotaci ve výši 11 100 Kč Posázaví o.p.s.


Usnesení č. 10/18 ze dne 16.11.2018

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    finanční příspěvek Neveklov a.s. na opravu vodovodu v obci ve výši poloviny nákladů.
                    Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace PhDr. Tomáši Zouzalovi.
                    příspěvek na BABY-BOX ve výši 5 000 Kč.
                    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k parcele č. 125/1 v k.ú. Stranný s ČEZ Distribuce a.s.
ZO souhlasí s Návrhem rozpočtu na rok 2019 a s Návrhem střednědobého rozpočtu DSO BENE-BUS.

Z Á P I S  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný, konaného dne 2.11.2018, od 19 hodin
 

Usnesení č. 9/18 ze dne 6.9.2018

ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

ZO souhlasí s vybudováním nové kanalizační přípojky od p.č. 118 a 124/4 a napojení na stávající srážkovou kanalizaci obce na základě věcného břemene a na náklady stavebníků.

Usnesení č. 8/18 ze dne 3.8.2018
Není

Usnesení č. 7/18 ze dne 24.6.2018

ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
                   Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.
                   Protokol z kontroly na hospodaření v lesích.
ZO souhlasí s dočasným záborem pozemků do jednoho roku u komunikace II/114.

Usnesení č. 6/18 ze dne 1.6.2018

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

ZO Stranný schvaluje přijetí dotace ve výši 106 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, evidenční číslo: FOV/OBV/033322/2017, název: Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení.
 

Usnesení č. 5/18 ze dne 4.5.2018

Zastupitelstvo obce Stranný podporuje podání žádosti o dotaci na projekt „Sociální a komunitní práce Neveklovska“ .
Zastupitelstvo obce Stranný souhlasí:
- s realizací na území své obce
- že žadatelem o projekt bude Město Neveklov
- že s městem bude podepsána Smlouva o spolupráci na projektu.

ZO schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
ZO bere na vědomí Zápis z Valné hromady DSO BENE-BUS.
 

Usnesení č. 4/18 ze dne 6.4.2018

ZO bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2017 DSO BENE-BUS.
ZO stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 v počtu 9 (devět) členů.
ZO schvaluje nákup cen na okrskovou hasičskou soutěž v hodnotě 1 500 Kč.
 

Usnesení č. 3/18 ze dne 2.3.2018

ZO bere na vědomí souhlas stavebního úřadu MěÚ Neveklov s odstraněním stavby hospodářské budovy u domu čp. 2 ve Stranném.


Usnesení č. 2/18 ze dne 2.2.2018

ZO schvaluje, že náklady související se zajištěním svozu komunálního odpadu od fyzických osob dle zákona o odpadech bude obec platit v plném rozsahu ze svého rozpočtu.
                    Obecně závaznou vyhlášku 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2012
                    Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    uzavření Smlouvy o dílo s p. Martinem Hofmanem na opravu střechy hasičské zbrojnice za cenu 160 200 Kč bez DPH.
                    uzavření Smlouvy o dílo s p. Miroslavem Kohoutkem na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení za cenu 239 552 Kč bez DPH.
                    příspěvek ve výši 1 500 Kč na dětský karneval.

Usnesení č. 1/18 ze dne 5.1.2018

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 2847/1 v k.ú. Stranný s ČEZ Distribuce a.s.
                   nákup cen do tomboly na Společenský večer SDH v částce 3 500 Kč.

Usnesení č. 14/17 ze dne 22.12.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    příspěvek ve výši 10 000 Kč RUAH o.p.s. Benešov.

Usnesení č. 13/17 ze dne 1.12.2017

ZO schvaluje  Rozpočet na rok 2018 podle předloženého návrhu.
                    Opravený rozpočtový výhled na rok 2018 podle předloženého návrhu.
                    jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                    zvýšení odměn zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2018.
                    poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 600 Kč Posázaví o.p.s.

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2018 a s Rozpočtovým výhledem na roky 2019 – 2021 DSO BENE-BUS.
 

Usnesení č. 12/17 ze dne 3.11.2017

ZO schvaluje příspěvek na domovní ČOV ve výši 20 000 Kč.
                   jednorázový příspěvek 3 000 Kč na vydání knihy „Na cvičišti SS“.

Usnesení č. 11/17 ze dne 6.10.2017

ZO podporuje koncepční záměr přípravy projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov v koridoru D3, Praha- Nová Hospoda / Miličín ve variantě doporučeného vedení dle přílohy zápisu.

ZO bere na vědomí Územní souhlas stavebního úřadu Neveklov ke stavbě DČOV na p.č. 10/1 v k.ú. Stranný.
                            Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný MěÚ Benešov, odbor ŽP na domovní vrtanou studnu na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5 000 Kč STATIM z.s. BABY BOX pro odložené děti.
                    podání žádosti o dotaci na MMR ČR na DT č. 2 Podpora a zapojení generací do komunitního života v obci.

ZO souhlasí s finančním příspěvkem PhDr. Tomáši Zouzalovi na vydání pokračování knihy o vystěhování Neveklovska a Sedlčanska.

Usnesení č. 10/17 ze dne 1.9.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    cenovou nabídku pana Martina Hofmana na stavbu přístřešku u hřiště v ceně 56 700 Kč.
ZO bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby kompostárna biologicky rozložitelného odpadu Stranný – Břevnice na p.č. 1688 vydaný stavebním úřadem Neveklov.
 

Usnesení č. 8/17 ze dne 11.7.2017

ZO schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu potoka z důvodu navýšení cen materiálu. 

Usnesení č. 9/17  ze dne 4.8.2017

ZO bere na vědomí souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Benešov k akci provozování kompostárny Břevnice.
                            účetní dokumenty Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Usnesení č. 7/17 ze dne 30.6.2017

ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
                                    Závěrečný účet za rok 2016.
                                    Účetní závěrku 2016.
ZO schvaluje Interní směrnici č. 1/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
                    prodej pozemků p.č. 124/4, ostatní plocha o výměře 1075 m2 a p.č. 124/14, ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 6/17 ze dne 2.6.2017

ZO bere na vědomí Protokol o kontrole pojistného, kterou provedla OSSZ Benešov.
                            Kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojka vedení kNN, nové odběrné místo a rekonstrukce stávajícího vedení, který vydal stavební úřad Neveklov.

Usnesení č. 5/17 ze dne 5.5.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
                   nákup cen na hasičskou soutěž v hodnotě 1 500,- Kč.

Usnesení č. 4/17 ze dne 7.4.2017

ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na fasádu a nátěry budovy OÚ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo.
                  s výběrem zhotovitele na obnovu a restaurování pomníku padlých na Provodné a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo.

ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu MŠ a ZŠ s Městem Neveklov.
                   finanční příspěvek 10 000 Kč organizaci RUAH o.p.s. Benešov.

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2017, Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2016, Střednědobým výhledem rozpočtu 2018 – 2020
a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO BENE-BUS.


Usnesení č. 3 /17 ze dne 3.3.2017

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na revitalizaci vodního koryta s panem Liborem Bílkem.
                    uzavření Smlouvy o dílo na stavbu chodníků ke hřišti s panem Alešem Kruchňou.

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti v okrsku G obec Stranný Policie ČR.
                            projednávání úpravy Územního plánu města Neveklov.

Usnesení č. 2/17 ze dne 3.2.2017

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                   nákup cen do tomboly za 3 500 Kč na Společenský večer SDH Stranný.

ZO souhlasí s nabídkovým rozpočtem na realizaci chodníků k multifunkčnímu hřišti.

ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu a vyúčtování výdajů Posázaví o.p.s.

Usnesení č. 1/17 ze dne 6.1.2017

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany ČR  na opravu pomníku padlých v I. sv. válce na Provodné.
                    zvýšení odměn členům zastupitelstva obce podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. od 1.2.2017.

Usnesení č. 13/16 ze dne 2.12.2016

ZO schvaluje     Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                        Rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 2 696 000 Kč.
                        prodej části pozemku p.č. 69/17 v k.ú. Stranný.
                        plán akcí na rok 2017.

Usnesení č. 12 /16 ze dne 4.11.2016

ZO schvaluje    uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 4 550 Kč.
                      uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 46 780 Kč.
                      uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb
                      na území obce Posázaví o.p.s. v částce 6 600 Kč.
                      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právo provést stavbu
                      na p.č. 2837 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/16 ze dne 7.10.2016

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3 dle předneseného návrhu.
                    koupi pozemku p.č. 2854/1 o výměře 259 m2 a části pozemků p.č. 77/1 o výměře 192 m2 a 2874 o výměře 23 m2 v k.ú. Stranný.
                    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Stranný kNN na p.č. 10/1
s ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 10/16 ze dne 2.9.2016

ZO schvaluje zvýšení limitu pokladny na 50 000 Kč.
ZO bere na vědomí zahájení Územního řízení na stavbu vrtané studny na p. č. 10/1 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 9/16 ze dne 5.8.2016

ZO bere na vědomí     Územní rozhodnutí o dělení pozemků st.p. 201 a 223 v k.ú. Stranný.
                                Rozhodnutí o umístění stavby, oplocení pozemků p.č. 550/6 až 550/21 v k.ú. Stranný.
                                Stanovisko MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě domovní vrtané studny na p.č. 10/1 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 8/16 ze dne 30.6.2016

ZO schvaluje  Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
                    Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad.
ZO souhlasí s nákupem pozemků p.č. 2874, 2854 a části pozemku 77/1.

Usnesení č. 7/16 ze dne 3.6.201
6

ZO schvaluje nákup ochranných přileb pro jednotku SDH.
ZO bere na vědomí projednávání Změny č. 4 ÚPO Neveklov.

Usnesení č. 6/16 ze dne 6.5.2016

ZO bere na vědomí souhlas Městského úřadu Benešov, odbor ŽP s vynětím pozemku p.č. 124/2, zahrada v k.ú. Stranný ze ZPF.
                            zápis a usnesení z Valné hromady dobrovolného svazku obcí BENE-BUS.

Usnesení č. 5/16 ze dne 1.4.2016

ZO bere na vědomí zahájení stavebního řízení stavebním úřadem v Neveklově na multifunkční hřiště na p.č. 124/2 a 124/3 v k. ú. Stranný.
ZO schvaluje nákup nového počítače pro hospodářku obce.
ZO souhlasí s opravou fasády na budově obecního úřadu.

Usnesení č. 4/16 ze dne 4.3.2016

ZO schvaluje převod vlastnických práv ke komunikaci a pozemkům pod tělesem komunikace p.č. 1026 o výměře 715 m2, trvalý travní porost, 1060 o výměře 1 554 m2, ostatní plocha, 1067/1 o výměře 8 663 m2, ostatní plocha, 1067/2 o výměře940 m2, ostatní plocha, 1103 o výměře 3 225 m2, ostatní plocha a 1287/1 o výměře 3 381 m2, ostatní plocha v katastrálním území Neveklov na Město Neveklov na základě „Dohody o společném postupu“ uzavřené s městem Neveklov dne 3.5.2010 za cenu ve výši 1,- Kč za celou výměru.

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

ZO bere na vědomí Rozpočet na rok 2016 a Zprávu o hospodaření za rok 2015 DSO BENE-BUS.

ZO bere na vědomí Rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov o umístění stavby „Obslužná komunikace Stranný“ a „Změně využití stávající zahrady na dětské hřiště a zeleň“.

Usnesení č. 3/2016 ze dne 5.2.2016

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2015 Policie ČR.


Usnesení č. 2/16 ze dne 22.1.2016

ZO Stranný schvaluje podání žádosti o dotaci/projekt „Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky“ z programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

ZO souhlasí s převodem vlastnických práv ke komunikaci a pozemkům pod tělesem komunikace p.č. 1026, 1060, 1067/1,1067/2,
1103 a 1287/1 v k.ú. Neveklov za cenu ve výši 1,- Kč za celou výměru na základě Dohody o společném postupu uzavřené s Městem Neveklov dne 3.5.2010.

Usnesení č. 1/2016 ze dne 8.1.2016

ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Stranný. navýšení odměn členům zastupitelstva podle nařízení vlády č.352/2015 Sb., ze dne21.12.2015.

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Multifunkční hřiště“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obslužná komunikace Stranný“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a zavazuje se spolufinancovat akci v minimální výši 50% nákladů akce.

ZO bere na vědomí Protokol o kontrole obce v oblasti krizového řízení.

Usnesení č. 13/15 ze dne 4.12.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                    Rozpočet na rok 2016 jako nevyrovnaný s příjmy 2 596 000 Kč a výdaji 4 081 000 Kč. Rozdíl v rozpočtu bude hrazen z rezervy z minulých let.
                    prodej pozemků 1013/1, 1011/5, 1017/5, 1018/2 v k.ú. Neveklov CSS Tloskov.
                    poskytnutí daru panu P. Málkovi ve výši 20 000 Kč na domovní ČOV.
                    poskytnutí daru panu PhDr. T. Zouzalovi ve výši 2 000 Kč na vydání knihy „Zabráno pro SS“.
                    poskytnutí daru pro BABY BOX ve výši 3 000 Kč.
                    umístění sídla Českého svazu MÖLKKY, z.s. na adrese OÚ Stranný 39.

Usnesení č. 12/15 ze dne 6.11.2015

ZO schvaluje Strategický plán obce Stranný.
                    Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na hospodaření v lesích.
                    Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s.
                    podání žádostí o dotace na dětské hřiště a pozemní místní komunikaci prostřednictvím Posázaví o.p.s.
ZO souhlasí s prodejem pozemků 1013/1, 1011/5, 1017/5, 1018/2 v k.ú. Neveklov (viz vyvěšený Záměr).
 
Usnesení č. 11/15 ze dne 2.10.2015

ZO souhlasí   se stavbou přípojky kNN v Tloskově na pč. 1930/1, 1111 a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
                    se stavbou oplocení mezi parcelami p.č. 1143/2 a 1143/1 v k.ú. Neveklov.
                    s uzavřením Dohody o budoucí spolupráci pro realizaci projektu „Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním s p. Miroslavem Javůrkem.
                    s vytvořením plastiky kosa s umístěním ve veřejně přístupné zeleni za rozpočtovanou částku 37 400 Kč.

Usnesení č. 10/15 ze dne 4.9.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    vypracování projektu na multifunkční hřiště Architektonickým atelierem Ing. Daniel Hakl za cenu 47 000 Kč.

ZO bere na vědomí souhlas MěÚ Benešov, odbor ŽP s provedením ohlášené stavby DČOV na p.č. 569/2, 83/1, 3051 v k.ú. Stranný.
                            oznámení MěÚ Benešov, odbor ŽP o zahájení vodoprávního řízení na domovní vrtanou studnu na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 9/15ze dne 7.8.2015
 
ZO bere na vědomí vydání Územního souhlasu stavebním úřadem v Neveklově s umístěním stavby DČOV na p.č. 3051, 83/1,569/2, 2837 v k.ú. Stranný.
                                      Územního rozhodnutí stavebním úřadem v Neveklově s umístěním stavby vrtaná studna na p.č. 569/2 v k.ú. Stranný.
ZO souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého sdružení „Tetřívek“ Stranný z.o. na adrese Stranný 39.
                     oplocením pozemků p.č. 550/6 – 550/21 v k.ú. Stranný.
                     prodejem pozemků p.č. 124/4 a 124/14 v majetku obce a s jejich nabídkou na webových stránkách obce.
 
Usnesení č. 8/15 ze dne 26.6.2015
 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
                                    Závěrečný účet a Účetní závěrku za rok 2014.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro parcelu č. 2837 v k.ú. Stranný z důvodu vybudování inženýrské sítě DČOV.
 
ZO souhlasí s prodejem pozemků 124/14 o výměře  100 m2 a 124/4 o výměře 1075 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 7 /15 ze dne 5.6.2015

ZO schvaluje Standardy kvality SPO.
ZO souhlasí s trvalým vynětím půdy ze ZPF za účelem stavby pracovní plochy na pozemku p.č. 1688 v k.ú. Stranný.
 

Usnesení č. 6/15 ze dne 1.5.2015

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
      prodej pozemku p.č. 2666 o výměře 158 m2 v k.ú. Mlékovice za cenu 25,- Kč za m2.
      příspěvek na nákup cen na hasičskou soutěž v částce 1 200,- Kč.

Usnesení č. 5/15 ze dne 3.4.2015

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se ruší OZV obce Stranný.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2666 v k.ú. Mlékovice.

Usnesení č. 4/15 ze dne 6.3.2015

ZO souhlasí s vyrovnaným rozpočtem DSO BENE-BUS na rok 2015.
ZO bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje opravu rybníka poškozeného přívalovými dešti v roce 2014.
 

Usnesení č. 3/15 ze dne 6.2.2015

ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na svém správním území.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    vydání Územního plánu Stranný.
ZO bere na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2014 Policie ČR.
 

Usnesení č. 2/15 ze dne 6.2.2015 o vydání územního plánu Stranný (pdf - po kliknutí)
 

Usnesení č. 1/15 ze dne 2.1.2015

ZO schvaluje     vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy .... na území obce Stranný.
                       příspěvek 3 500 Kč na Společenský večer pořádaný SDH dne 14.2.2015.


Usnesení č. 12/14 ze dne 12.12.2014

ZO schvaluje     Rozpočtové opatření č. 3.
                        vyrovnaný Rozpočet na rok 2015.
                        jmenování inventarizační a vyřazovací komise.
                        nabídkový rozpočet na montáž veřejného osvětlení včetně zemních prací.
                        smlouvu s Policií ČR na bezplatné převedení auta na obec k využití jednotkou SDH.
                        žádost o finanční podporu aktivit Posázaví o.p.s.
                        žádost SDH na nákup materiálu.

Zápisu z Ustavujícího zasedání ZO (pdf)

Usnesení č. 10/14 ze dne 3.10.2014

ZO schvaluje nepodání žádosti o dotaci na MMR na opravu propustku na místní komunikaci za Tloskovem.
ZO souhlasí s umístěním hnědé navigační tabule TEPfaktor Chotilsko v katastru obce.

Usnesení č. 9/14 ze dne 5.9.2014

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního programu č. 2 na obnovu obecního majetku po živelní pohromě v roce 2014 na opravu trubního propustku na místní komunikaci za Tloskovem v k.ú. Neveklov na p.č. 1060 a na opravu rybníka ve Stranném, který byl poškozen na přelivu, přítoku a odtoku v k.ú. Stranný p.č. 35. 

ZO souhlasí s udělením licence ČSAD Benešov a.s. pro linky Benešov – Chotilsko – Rabyně a Benešov – Křečovice.

Usnesení č. 8/14 ze dne 1.8.2014

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle předneseného návrhu.

ZO bere na vědomí protokol z kontroly na OSSZ Benešov se závěrem, že v celém kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 7/14 ze dne 13.6.2014

ZO schvaluje bez výhrad Zprávu výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
                                    Závěrečný účet pro rok 2013.
                                    Podání žádosti o dotaci prostřednictvím Posázaví o.p.s. na odstranění povodňových škod po přívalových srážkách.

ZO  stanovuje počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 v počtu 9 (devět) členů.

Usnesení č. 6/14 ze dne 2.5.2014

ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019.
                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 DSO BENE-BUS.
                    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. ve věci zřízení nového odběrného místa.
ZO bere na vědomí Závěr zjišťovacího řízení „Zahloubení lomu Bělice“.


Usnesení č. 5/14 ze dne 2.5.2014 (po kliknutí)

Usnesení č. 4/14 ze dne 4.4.2014

ZO schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2014 DSO BENE-BUS.
                   Zprávu o hospodaření za rok 2013 DSO BENE-BUS.
                   Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů včetně Dodatku č. 1 se společností EKOKOM Praha.

Usnesení č. 3/14 ze dne 7.3.2014
ZO schvaluje příspěvek na zřízení a provozování BabyBoxu ve výši 3 000 Kč.
ZO bere na vědomí výroční zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti v obci Stranný za rok 2013.

Usnesení č. 2/14 ze dne 7.2.2014

ZO schvaluje zadávání zakázek v kompetenci starosty a místostarosty do výše 100 000 Kč.
                           Interní směrnici č. 1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
                           zařazení správního území obce Stranný do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020. ZO pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
                           příspěvek na nákup tomboly na hasičskou zábavu ve výši 3 500 Kč.

ZO souhlasí s rekonstrukcí stáje pro odchov mladého dobytka na farmě Stranný a.s. Neveklov.

Usnesení č. 1/14 ze dne 3.1.2014

ZO schvaluje zvýšení odměn členům zastupitelstva obce na základě Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.

ZO bere na vědomí Usnesení valné hromady a Rozpočtové provizorium na rok 2014 DSO BENE-BUS.
                            Rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov ve věci el. přípojky NN na parcele č. 131/1 a umístění DČOV na p.č. 91/1 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 13/13 ze dne 6.12.2013

 ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 500 Kč Posázaví o.p.s.
                           Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                           vyrovnaný Rozpočet na rok 2014 ve výši příjmů a výdajů 1 596 000 Kč.
                           prodej pozemků o celkové výměře 1 478 m2 Neveklov a.s.
               
           uzavření  Smlouvy o dílo s ing. arch. Michaelou Štádlerovou na zpracování územního plánu obce.

ZO bere na vědomí oznámení  stavebního úřadu v Neveklově na zahájení Územního řízení na DČOV pro novostavbu RD na p.č. 91/1 a 3051 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s poražením poškozených stromů u místní komunikace v Tloskově, k.ú. Neveklov.

Usnesení č. 12/13 ze dne 1.11.2013

ZO vybralo z předložených nabídek na vypracování Územního plánu obce ing. Arch. M. Štádlerovou a souhlasí s uzavřením smlouvy.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro č.p. Stranný 4 na p.č. 2830/1 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s prodejem pozemků v areálu Neveklov a.s. této společnosti. Jedná se o pozemky (viz vyvěšený záměr) v k.ú Stranný o celkové výměře 1478 m2.
                  s pronájmem zasedací místnosti Občanskému sdružení „Bělice“ na pořádání Mikulášského odpoledne pro děti dne 7.12.2013 a to bezúplatně.

Usnesení č. 11/13 ze dne 4.10.2013

ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013. Protokol z veřejnoprávní kontroly MMR ČR na akci „Oprava místní komunikace za Tloskovem“.

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2830/10 o výměře 97 m2 v k.ú. Stranný.

ZO souhlasí s ošetřováním vzrostlých stromů v majetku obce Stranný na p.č. 1060 v k.ú. Neveklov CSS Tloskov na jeho vlastní náklady.

Usnesení č.10/13 - pořízení územního plánu Stranný (po kliknutí)

Usnesení č.9/13 ze dne 7.9.2013

ZO schvaluje  zvolení přísedícího Okresního soudu Benešov p. Romana Bulína.
                    Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
                    Vybudování nové střechy na přístavbě budovy OÚ.

ZO souhlasí s prodejem pozemku 2830/10 o výměře 97 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 8/13 ze dne 2.8.2013

ZO schvaluje smlouvu o dodávce LHP a lesních map s dodavatelem Lesprojekt Stará Boleslav.
ZO souhlasí se stavbou elektrické přípojky na p.č. 131/1 v k.ú. Stranný.
ZO určuje Josefa Červa zastupitelem pro pořizování nového Územního plánu obce.

Usnesení č. 7/13 ze dne 28.6.2013
 
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet pro rok 2012 s výhradou.
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska a Závěrečný účet pro rok 2012 bez výhrad.
 
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2830/1 v k.ú. Stranný s tím, že bude vypracován geometrický plán.

Usnesení č. 6/13 ze dne 7.6.2013

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012.

ZO navrhuje jako přísedícího Okresního soudu pana Romana Bulína.

Usnesení č. 5/13 ze dne 10.5.2013

ZO bere na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov - umístění vrtané studny, stavební povolení ke stavbě RD s příslušenstvím na p.č. 90, 1789/1, 1789/3 a 1797/4 v k.ú. Stranný.
                            rozhodnutí Exekutorského úřadu v Havlíčkově Brodě.
                            zápis a usnesení z valné hromady DSO BENE-BUS.

ZO schvaluje částku 2 000,- Kč na nákup cen na Hasičskou okrskovou soutěž.
                    částku 1 000,- Kč na provoz Baby-Boxů.

Usnesení č. 4/13

ZO schvaluje  Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
                    Smlouvu o výpůjčce kontejneru na svoz tříděného odpadu.

ZO souhlasí se zastavením exekuce pro nevymahatelnost.
                  s umístěním mobilní dřevostavby na pozemku 830/3 v k.ú. Stranný.
                  s provozováním dílny pro opravy a servis motocyklů v Břevnicích.

ZO bere na vědomí rozhodnutí SÚ Neveklov ve věci staveb na pozemcích č. 90, 1789/1, 1789/3, 1797/4 v k.ú. Stranný (Břevnice).

Usnesení č. 3/13  ze dne 1.3.3013

ZO  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1102/22 v k.ú. Neveklov pro ČEZ Distribuce a.s.
                            prodej pozemků p.č. 124/12 o výměře 562 m2 a 116/3 o výměře 68 m2 v k.ú Stranný akciové společnosti Neveklov.
                            schvaluje rozpočet na rok 2013 a Zprávu o hospodaření za rok 2012 DSO BENE-BUS.
                            žádost SDH Stranný o příspěvek na Dětskou karnevalovou párty ve výši 1 500,- Kč.
Usnesení č. 2/13 ze dne 1.2.2013
ZO souhlasí s rozhodnutím sněmu SON a schvaluje zrušení a zánik dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Neveklovska na základě předběžného souhlasu ze dne 7.12.2012.
             s prodejem pozemků 116/3 o výměře 68 m2 a124/12 o výměře 562 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 1/13 ze dne 4.1.2013

ZO schvaluje  na základě žádosti příspěvek na DČOV ve výši 20 000,- Kč.
                     příspěvek 20 000,- Kč bez ohledu na pořizovací cenu DČOV.
                     příspěvek 3 000,- Kč  SDH Stranný na Společenský večer.
 
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě domovní vrtané studny na pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/12 ze dne 7.12.2012

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.
                    vyrovnaný Rozpočet na rok 2013 jehož výdaje i příjmy jsou ve výši 1 666 000 Kč.
                    Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru a třídění ……..komunálních odpadů.

ZO bere na vědomí zhodnocení roku 2012 a plán akcí na rok 2013.

Usnesení č. 10/12 ze dne 2.11.2012
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012.
ZO schvaluje rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2013.
                   Směnnou smlouvu na směnu pozemků p.č. 124/13 a 116/3 v k.ú. Stranný.
ZO zamítá žádosti o příspěvek pana Tomáše Zouzala a Rytmus Benešov o.p.s.

Usnesení č. 9/12 ze dne 5.10.2012
ZO souhlasí se směnou pozemku p.č. 124/13 o výměře 42 m2 za pozemek p.č. 116/3 o výměře 68 m2 v k.ú. Stranný. (viz Záměr)
                              stavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 91/1 a 96 v k.ú. Stranný.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 8/12 ze dne 6.9.2012
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 7/12 ze dne 3.8.2012
ZO schvaluje poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu ve stávající výši tj. 380 Kč za osobu trvale přihlášenou v obci a 500 Kč za rekreační objekt.

Usnesení č. 6/12 ze dne 29.6.2012
ZO souhlasí s provedením akce – el. přípojky na p.č. 1102/22 v k.ú. Neveklov (Tloskov) a schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 1103 v majetku obce.
                  se stavbou el. přípojky na p.č. 833/1 v k.ú. Stranný (Dubí).

Usnesení č. 5/12 ze dne 31.5.2012

ZO schvaluje s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a Závěrečný účet za rok 2011 a ukládá starostovi podat zprávu na KÚ odbor FK.
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SON za rok 2011 a Závěrečný účet za rok 2011.
 

Usnesení č. 4/12 ze dne 6.4.2012

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENEBUS za rok 2011.

Usnesení č. 3/12 ze dne 2.3.2012

ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2012 DSO Benebus.
                  se stavbou energetické distribuční sítě ČEZ na pozemek 1789/3 v k.ú. Stranný (Břevnice).
ZO schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2011 DSO Benebus.

Usnesení č. 2/12 ze dne 3.2.2012
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene na pozemku č. 2830/1 v k.ú. Stranný  na přípojku DČOV na kanalizaci.
                           smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích č. 2837 a 3051 v k.ú. Stranný.
                           Rámcovou partnerskou smlouvu na spolupráci s Posázavím o.p.s.
                           příspěvek ve výši 3 000 Kč na nákup tomboly na Společenský večer SDH Stranný.

Usnesení č. 1/12 ze dne 6.1.2012

ZO bere na vědomí zápis a usnesení z Valné hromady DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 26 o výměře 56 m2 v k.ú. Stranný za cenu 25,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/11 ze dne 2.12.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet obce na rok 2012 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 podle předneseného návrhu.
ZO souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 26 o výměře 56 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 11/11 ze dne 4.11.2011
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
                            rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov ve věci prodloužení platnosti ÚR na stavbu polního hnojiště DÚSP v Tloskově.

ZO souhlasí s prodejem části pozemků sousedících s pozemky žadatelky (stávající p.č. 124/1 a 124/4, k.ú. Stranný). Výměra nového pozemku bude určena zaměřením a s ohledem na výměry ostatních parcel.

Usnesení č. 10/11 ze dne 7.10.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu
                           Darovací smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s Krajským úřadem Středočeského kraje (internetový kiosek)
                           mimořádnou odměnu hospodářce

Usnesení č. 9/11 ze dne 2.9.2011

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1143 o výměře 95 m2 v k.ú. Neveklov a pozemku p.č. 569/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Stranný.


Usnesení č. 8/11 ze dne 5.8.2011
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předneseného návrhu.
 
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1143 o výměře 95 m2 v k.ú. Neveklov.
                        s prodejem pozemku p.č. 569/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Stranný.

Usnesení č. 7 ze dne 24.6.2011
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok  2010 DSO Sdružení obcí Neveklovska.
                      s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Obce Stranný a ukládá hospodářce nápravná opatření.
                      koupi pozemků v k. ú. Stranný p. č. 124/ 1,2,3,4,8,9, 125/1, 132/1 a 133.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p. č. 2830/1 v k.ú. Stranný.                   
ZO bere na vědomí rozhodnutí a souhlas Krajského úřadu s provozováním provozovny ke sběru a výkupu odpadů v Břevnicích.

Usnesení č. 6/11 ze dne 3.6.2011
ZO schvaluje Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 
Usnesení č. 5/11 ze dne 6.5.2011
ZO schvaluje prodej pozemků č. 204/33, 204/37, 204/46 v k.ú. Stranný a p.č. 1065/5 v k.ú. Neveklov.
                      finanční příspěvek na DČOV na p.č. 33/2 v k.ú. Stranný v částce 20 000,- Kč.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemku č. 569/3 v k.ú. Stranný z důvodu vedení pozemku v ÚP obce jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě RD.

Usnesení č. 4/11 ze dne 1.4.2011 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 204/33, 204/37, 204/46 v k.ú. Stranný  a p.č. 1065/5 v k.ú. Neveklov.
        s pořádáním kulturní akce 23.7.2011.

Usnesení č. 3/11 ze dne 4.3.2011
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost o 55 Kč na obyvatele.
ZO souhlasí se zvýšením příspěvku Sdružení obcí  Neveklovska na zpracování agendy dotací.
                  s umístěním stavby RD na p.č. 131/1 v k.ú. Stranný.
ZO bere na vědomí  Výroční zprávu o stavu bezpečnosti od Policie ČR, obvodní odd. Týnec nad Sázavou.
 
Usnesení č. 2 /11 ze dne 4.2.2011
ZO schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 2837 a 3051 v k.ú. Stranný pro ČEZ Distribuci a.s.
                     příspěvek SDH Stranný 2 500,- Kč na nákup tomboly na Společenský večer.
 
ZO  souhlasí s finančním příspěvkem za umístění dítěte do školky.
 
Usnesení č. 1/11 ze dne 7.1.2011
 
ZO schvaluje jmenování členů finančního a kontrolního výboru.
                    snížení odměn členům ZO od 1.1.2011.
 
Usnesení č. 12/10 ze dne 3.12.2010
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 podle předneseného návrhu.
                   Rozpočet na rok 2011 podle předneseného návrhu.
                    podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z dotačního programu MMR ČR na p.č. 2883/1, 2854/1, 2854/3 v k.ú. Stranný.
 
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010.
                                        jmenování inventarizační a vyřazovací komise ve složení M. Javůrek, K. Stibůrek, L. Juračka.

Usnesení č. 11/10 ze dne 10.11.2010

viz zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stranný

Usnesení č.10/10 ze dne 1.10.2010

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 podle předneseného návrhu.

Usnesení č. 9/10 ze dne 3.9. 2010

ZO schvaluje příspěvek na povodňové konto Sdružení hasičů ČMS ve výši 15 000,- Kč
                    výměnu hřebenáčů a instalaci hromosvodu na budově Obecního úřadu
                    úpravu zeleně v obci a osazení prostor kolem čekárny.

Usnesení č. 8/10 ze dne 6.8. 2010

 Není

Usnesení č. 7/10 ze dne 2.7.2010
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
 
ZO souhlasí s opravou jímky u budovy Obecního úřadu.
                  s nákupem počítače a tiskárny pro starostu.
 

Usnesení č. 6/10 ze dne 4.6.2010

 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a Závěrečný účet za rok 2009
                                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SON za rok 2009 a Závěrečný účet za rok 2009
                   prodej pozemků p.č. 2933 o výměře 234 m2 a p.č. 2884/1 o výměře 288 m2 v k.ú. Stranný za cenu uvedenou
                   ve Znaleckém posudku s tím, že ve smlouvě bude uvedena služebnost pro vstup na okolní pozemky.
 

Usnesení č. 5/10 ze dne 7.5.2010

 
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2933 o výměře 234 m2 a p.č. 2884/1 o výměře 288 m2 (ostatní komunikace) za cenu dle  
                  znaleckého posudku s tím, že v kupní smlouvě bude stanoveno věcné břemeno s možností přístupu na okolní        
                  pozemky.
 

Usnesení č. 4/10 ze dne 2.4.2010

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 podle předneseného návrhu.
      stanoví počet členů zastupitelstva obce pro komunální volby na podzim roku 2010 na 9 (devět) členů.
 

Usnesení č. 3/10 ze dne 5.3.2010

 
ZO souhlasí s Rozpočtem na rok 2010, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a  Zprávou o hospodaření za rok
                     2009 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS.
 

Usnesení č. 2/10 ze dne 5.2.2010

 
ZO souhlasí se stavbou bioplynové stanice v areálu Neveklov a.s.
     schvaluje částku 2 000,- Kč  na zakoupení tomboly na hasičský ples SDH Stranný.
 
Usnesení č. 1/10 ze dne 8.1.2010
 
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy,   
                    třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
 

Usnesení č. 13/09 ze dne 5.12.2009

 
ZO schvaluje - rozpočtové opatření č. 5 dle předneseného návrhu
                  -  rozpočet na rok 2010
                  -  odprodej části pozemku podle GP p.č. 1067/5 v k.ú. Neveklov o výměře 25 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
                  -  podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 na opravu lesní cesty v Zádolí
                     a opravu místní komunikace k bývalé cihelně Čtvrtník a zavazuje se ke spolufinancování akcí.
                  -  příspěvek pro Český výbor pro UNICEF v částce 1 500,- Kč.
                  -  zvýšení částky za pronájem zasedací místnosti na částku 1 500,- Kč pro občany, kteří nemají v obci trvalý pobyt.
ZO bere na vědomí - vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu na stp.č. 252 v k.ú. Stranný
                            - vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavební úpravu RD na stp. č. 6 v k.ú. Stranný.
 

Usnesení č. 12/09 ze dne 13.11.2009

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4  dle předneseného návrhu
                    prodej pozemku 10/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Stranný
                    prodej části pozemku 2830 (podle GP 2830/3 a 2830/4) o výměře 121 m2 v k.ú. Stranný
                    stavbu víceúčelového altánu a grilu u budovy Obecního úřadu
ZO souhlasí s prodejem části pozemku 1067/1 v k.ú. Neveklov

Usnesení č. 11/09 ze dne 2.10.2009

 
ZO schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  obce za rok 2009 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 10/2 a části pozemku 2830 v k.ú. Stranný
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace za Tloskovem na p.č. 1103, 1067/2, 1060, 1287/1 na MMR.

Usnesení č. 10/09 ze dne 4.9.2009

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předneseného návrhu

ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
                            souhrnné vyjádření MěÚ Benešov, odbor ŽP ke stavbě přístřešku pro chov ovcí na p.č. 3055/1 v k.ú. Stranný

Usnesení č. 9/09 ze dne 7.8.2009

 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
                    v celém rozsahu Usnesení o vydání změny č. 4 Územního plánu obce
ZO bere na vědomí Vyhodnocení výsledku veřejného projednání změny č. 4 ÚPO
                            rozhodnutí o stavebním povolení - Stranný/ Dubí, VN,TS,NN
                            oznámení o zahájení územního řízení a stavebního řízení - přístupová komunikace k jízdárně v Tloskově
                            souhlas s provedením ohlášené stavby - půdní vestavba, Stranný čp. 9.
 
Usnesení č. 8/09 ze dne 3.7.2009
 
ZO schvaluje pronájem cesty p.č. 2842/1 a 2877 v k.ú. Stranný Sdružení obcí Neveklovska za účelem zřízení a provozování
                   cyklotras.
                   zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Neveklov - právo cesty přes pozemek.
ZO souhlasí s realizací projektu a s umístěním drobné doprovodné infrastruktury na svých pozemcích - cyklotrasy.
 

Usnesení č. 7/09 ze dne 5.6.2009

 
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a Závěrečný účet za rok 2008.
                                    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 DSO Sdružení obcí Neveklovska
                                    a Závěrečný účet za rok 2008 DSO SON.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
                    rozpočtový výhled na roky 2010 - 2014
                    částku na rekonstrukci cesty p.č. 839/5 do Dubí ve výši 125 000,- Kč s tím, že podíl Lesů ČR bude 40 000,- Kč
                    
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky:
                    č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
                    odpadů vznikajících na území obce Stranný.
                    č. 2/2009 o místních poplatcích.
                    č. 3/2009 o obecních symbolech
                    č. 4/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stranný.
 
Usnesení č. 6/09 ze dne 1.5.2009
 
ZO schvaluje podmínky pro pořádání oslavy 825. výročí obce dne 4. července 2009.
                   příspěvek na nákup cen na hasičskou soutěž v částce 2000,- Kč.

 

Usnesení č. 5/09 ze dne 10.4.2009
 
ZO schvaluje rekonstrukci místní komunikace "Za Tloskovem" na p.č. 1060, 1067/1, 1067/2, 1103, 1287/1 v k.ú. Neveklov
                    s využitím krajského dotačního titulu FROM.
 

Usnesení č. 4/09 ze dne 3.4.2009

 
ZO schvaluje prodložení platnosti Územního plánu obce do konce roku 2015.
 
ZO bere na vědomí prodloužení platnosti Územního rozhodnutí vydaného SÚ Neveklov na zřízení polního hnojiště v Tloskově.
 

Usnesení č. 3/09 ze dne 6.3.2009

 
ZO bere na vědomí  Zprávu o hospodaření za rok 2008, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozpočet na rok 2009 a
                             Návrh rozpočtového provizoria na rok 2010 DSO  BENE-BUS.
                             zahájení Územního řízení stavebního úřadu Neveklov na zalesnění pozemků v k.ú. Stranný a v k.ú. Zádolí.
ZO schvaluje nákup jednoho kusu vycházkové uniformy pro člena SDH Stranný.
                   dovybavení OÚ nábytkem (zasedací místnost, knihovna), opravu fasády na budově OÚ, opravu místních komunikací.
 

Usnesení  č. 2/09 ze dne 6.2.2009

 
ZO schvaluje zadání změny č. 4 ÚPO Stranný
                    zvýšení odměn členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
ZO souhlasí se záměrem vybudování cyklostezky v rámci akce Vybudování a vyznačení cyklostezky a cyklotrasy
                   "Neveklovský okruh"
ZO bere na vědomí rozhodnutí SÚ Neveklov - stavební rozhodnutí na půdní vestavbu a přístavbu na budově OÚ
                            rozhodnutí MěÚ Benešov, odboru ŽP o povolení stavby DČOV včetně kanalizace u domu manželů Járkových.
 

Usnesení č. 1/09 ze dne 2.1.2009

 
ZO schvaluje nákup smutečního věnce při úmrtí občana trvale žijícího v obci
                    příspěvek SDH Stranný na společenský večer - dvakrát 5 pr.m. palivového dřeva
 

Usnesení č. 12/08 ze dne 19.12.2008

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008
                    rozpočet obce na rok 2009
                    rozpočtové provizorium DSO BENE-BUS na rok 2009
                    rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2009
                    rozhodnutí o prodeji známek na odvoz TKO
ZO bere na vědomí oznámení o zahájení sloučeného řízení na vydání stavebního povolení na přestavbu podkroví budovy OÚ
                            pro potřeby SON - Muzeum Neveklovska a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro Neveklov
                            a.s. - stáj pro dojnice ...., které vydal stavební úřad Neveklov
ZO zamítá žádost o změnu Územního plánu obce
 

Usnesení č. 11/08 ze dne 7.11.2008

 
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
                            oznámení o zahájení řízení o změně stavby stáje pro dojnice .... podané Neveklov a.s.
ZO schvaluje oslavy 825. výročí obce v termínu 4.7.2008

 

Usnesení č. 10/08 ze dne 3.10.2008
 
není
 
Usnesení č. 9/08 ze dne 5.9.2008
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
                    podání návrhu a zpracování Změny č. 4 ÚP obce Stranný
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov odbor ŽP o zrušení ochranného pásma vodního zdroje na stp. č. 219 v k.ú. Stranný
 
Usnesení č. 8/08 ze dne 1.8.2008
 
není
 

Usnesení č. 7/08 ze dne 4.7.2008

 
ZO schvaluje u daně z nemovitosti koeficient 1 podle zákona o dani z nemovitosti
                    zaplacení projektu Zvýšení turistické atraktivity Neveklovska
 
 
Usnesení č. 6/08 ze dne 6.6.2008
 
ZO schvaluje změnu rozpočtového opatření
                    zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad
                    zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2007 DSO Sdružení obcí Neveklovska
                    bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/08 ze dne 9.5.2008
není

 

Usnesení č. 4/08 ze dne 4.4.2008
 
ZO schvaluje usnesení o vydání Změny č. 3 územního plánu obce
                    rozpočtové opatření č. 1
                    zvýšení odměn členům ZO
                    nová pravidla pronájmu zasedací místnosti OÚ
ZO souhlasí se žádostí o změnu ÚPO
 

Usnesení č. 2/08 ze dne 1.2.2008

 
ZO schvaluje nákup 1 ks pákového rozdělovače a 3 ks hadic pro SDH.
 
 
Usnesení č. 3/08 ze dne 7.3.2008
 
ZO bere na vědomí souhlas SÚ se stavbou rodinného domu p. L. Škopka na p.č. 1102/12 v k.ú. Stranný
                            zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vrtané studny p.č. 186 v k.ú. Stranný - p. T. Kozák

Usnesení č. 1/08 ze dne 4.1.2008

 
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 2933 a 2884/1 v k.ú. Stranný (polní cesta v Břevnicích) manželům Javůrkovým.
                    nákup nového křovinořezu na sekání veřejných prostranství.
 

Usnesení č. 12/07 ze dne 7.12.2007
 
ZO souhlasí s prodejem místní komunikace p.č. 2933 a 2884/1 v k.ú. Stranný pod podmínkou, že bude umožněn přístup    majitelům a uživatelům na přilehlé pozemky. Kupující si nechá na své náklady zhotovit znalecký posudek.
ZO souhlasí se zbudováním elektrické přípojky v Břevnicích k pozemkům s chovem ovcí.
                  s upraveným rozpočtem na rok 2007 DSO BENE-BUS.
                  s rozpočtovým provizoriem na rok 2008 DSO BENE-BUS.
ZO schvaluje rozpočtové opatření podle přednesené zprávy.
                   předložený vyrovnaný rozpočet na rok 2008 ve výši příjmů a výdajů 1 510 000,- Kč.
                   schvaluje poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2008 ve stejné výši jako v letošním roce tj. 380 Kč na
                   osobu a 500 Kč na rekreační objekt.
 

Usnesení č. 11/07 ze dne 2.11.2007

 
ZO schvaluje nákup dvou stolů a čtyř lavic pro venkovní sezení, výměnu oken v budově OÚ
                    vyrovnaný rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2008 ve výši 370 000 Kč
ZO souhlasí s objednáním kombinovaného svozu komunálního odpadu
ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného OSSZ.
 

Usnesení č. 10/07 ze dne 5.10.2007

 
ZO schvaluje návrh Zadání změny č.3 Územního plánu obce Stranný
                   příspěvek Nemocnici R&S Benešov ve výši 15 000 Kč
                   přihlášku do Sdružení místních samospráv ČR
                   přidání 1 ks veřejného osvětlení u komunikace před Juračkovi.
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a DSO Sdružení obcí Neveklovska za rok 2007.

Usnesení č.9/07 ze dne 7.9.2007

 
ZO bere na vědomí zprávu o daňové kontrole provedené Finančním úřadem.
ZO souhlasí a nemá námitek k návrhu Změny č.4 ÚPSÚ Křečovice.
                  se zamýšlenou stavbou přístřešků pro chov ovcí  na pozemcích  v Břevnicích s tím, že bude-li třeba změna územního
                  plánu zaplatí jeho pořízení žadatel v plné výši.

Usnesení 8/07 ze dne 10.8.2007

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu dle přednesené zprávy
                   podání žádosti o dotaci na rekonstrukce komunikací
                   zájezd do Polska v podzimních měsících

Usnesení 7/07 ze dne 13.7.2007

 
ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
                   Stanovy DSO  BENE-BUS
ZO souhlasí se Smlouvou obcí a měst proti daňové diskriminaci
ZO bere na vědomí vydání souhlasu stavebního úřadu Neveklov s provedením ohlášené stavby - vestavba podkroví na pozemku
                            st.p. 41/1 v k.ú. Stranný manželů Matyášových
 

Usnesení č. 6 /07 ze dne 1.6.2007

 
ZO schvaluje bez výhrad: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006,
                                     Závěrečný účet obce za rok 2006,
                                     Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska za rok 2006,
                                     Závěrečný účet DSO SON za rok 2006.
ZO schvaluje: žádost pana Kozáka o pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Stranný na pozemcích v jeho vlastnictví s tím, že
                     uhradí náklady na pořízení Změny ÚP.
                     příspěvek na DČOV u domu čp. 6 v Břevnicích v částce 20 000,- Kč

Usnesení č. 5/07 ze dne 4.5.2007

 
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odb. ŽP, o kolaudaci DČOV v Břevnicích čp. 6
                            oznámení stavebního úřadu MěÚ Neveklov o zahájení kolaudačního řízení stavební úpravy RD v Břevnicích čp.6
                            oznámení stavebního úřadu MěÚ Neveklov o zahájení řízení na odstranění prům. staveb na st.p. 186,185 v kú.
                            Stranný
ZO souhlasí se stavbou RD na st.p. 186 v k.ú. Stranný
                  s nákupem 7 bund pro družstvo žen SDH a s nákupem cen do okrskové hasičské soutěže v hodnotě 2 000,- Kč
                  s mimořádnou odměnou hospodářce

Usnesení 4/07 ze dne 6.4.2007

 
ZO souhlasí s rozpočtem BENE-BUS na rok 2007, se zprávou o hospodaření za rok 2006, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006.
ZO souhlasí se zrušením ZSO BENE-BUS a založením DSO BENE-BUS jako nástupnické organizace.
ZO schvaluje spuštění provozu veřejného internetu na terminálu PIAP od 1.1.2008.
ZO schvaluje nákup nového počítače pro hospodářku obce.

 

Usnesení 3/2007 ze dne 2.3.2007
 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu podle předložené zprávy.
ZO bere na vědomí zprávu lesního hospodáře o hospodaření v lesích.
ZO zamítá žádost Ochrany fauny ČR Votice o příspěvek na svoji činnost.
 

Usnesení 2/07 ze dne 2.2.2006

 
ZO bere na vědomí vydání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a povolení užívání přeložky NN u domu čp. 9.
ZO bere na vědomí vydání stavebního povolení stavebním úřadem na stavební úpravy objektu stodoly za účelem změny užívání na rodinný dům na st.p. 37/3 v k.ú. Stranný
ZO schvaluje rozšíření el. vedení v hasičské zbrojnici.
ZO schvaluje Petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou SPOV ČR.

Usnesení č. 1/07 ze dne 5.1.2007

ZO bere na vědomí zahájení územního a stavebního řízení na stavební úpravy objektu stodoly za účelem změny užívání na rodiný   dům na st.p. 37/3 v k.ú. Stranný.
ZO bere na vědomí zahájení kolaudačního řízení na přeložku NN na pozemku 11/1 v k.ú. Stranný z důvodu poškození štítu u domu čp. 9.
ZO schvaluje zvýšení odměn členům zastupitelstva obce podle Nařízení vlády č. 614/2006 Sb.
ZO stanovuje členy finančního výboru - předseda S. Mužík, členové E. Beranová, R. Bulín
                            kontrolního výboru - předseda K. Stibůrek, členové L. Juračka, L. Stibůrek.

Usnesení 11/06 ze dne 1.12.2006

 
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006
ZO schvaluje plán akcí na rok 2007
ZO schvaluje rozpočet na rok 2007
ZO bere na vědomí upravený rozpočet Sdružení BENE-BUS na rok 2006 a rozpočtové provizorium na rok 2007
ZO bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Neveklovska na rok 2007

Usnesení z ustavujícího zasedání dne 3.11.2006

 
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
- schvaluje v souladu se zákonem o obcích starostou Karla Vojtu, místostarostkou Vlastu Stibůrkovou
- schvaluje předsedy výborů a to finančního výboru Svatoslava Mužíka, kontrolního výboru Karla Stibůrka a zástupce do Sněmu Sdružení obcí Neveklovska Karla Vojtu, Vlastu Stibůrkovou, Karla Stibůrka.
 

Usnesení 10/06 ze dne 6.10.2006

 
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2006 podle předneseného návrhu.
ZO bere na vědomí Smlouvu o sdružení finančních prostředků s Obcí Neveklov.
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.

 

Usnesení 9/06 ze dne 15.9.2006
ZO souhlasí s opravou místní komunikace v Zádolí p.č. 2898, která je v majetku Obce Stranný s tím, že jednu polovinu finančních nákladů uhradí Obec Neveklov.
 

Usnesení 8/06 ze dne 1.9.2006

ZO schvaluje úpravu rozpočtu podle předloženého návrhu.
ZO bere na vědomí ukončení akce Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, na kterou Středočeský krajský úřad poskytl dotaci ve výši 125 000,- Kč.
 

Usnesení 7/06 ze dne 11.8.2006

ZO schvaluje směnu částí pozemků a to p.č. 843 a p.č. 2854/2 v k.ú. Stranný (cesta do cihelny).
 

Usnesení 6/06 ze dne 2.6.2006

ZO schvaluje proplacení cvičných úborů družstvu žen SDH Stranný
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2005
ZO stanovuje počet členů příštího zastupitelstva obce na 9 členů
ZO bere na vědomí kolaudační rozhodnutí přístavby RD Stranný čp. 33
 

Usnesení 5/06 ze dne 5.5.2006

ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska a Závěrečný účet za r.2005
ZO souhlasí se žádostí p. H. Vyčichlové - zbudování vjezdu na pozemek z místní komunikace
ZO souhlasí s částkou 1 500,- Kč na nákup cen na Okrskovou hasičskou soutěž
ZO bere na vědomí zahájení kolaudačního řízení - přístavba RD čp. 33
 
Usnesení 4/06 ze dne 7.4.2006
ZO souhlasí se zápisem s kontroly pojistného OSSZ Benešov
ZO schvaluje příspěvek 20 000,- Kč obci postižené povodní
ZO bere na vědomí prodloužení Územního rozhodnutí stavebního úřadu Neveklov - polní hnojiště v Tloskově
ZO bere na vědomí zápis z 21. VH sdružení obcí BENE-BUS
ZO souhlasí s podepsáním prohlášení o partnerství na projekt Střední Čechy on-line mezi Obcí Stranný a Středočeským krajem.
 

Usnesení 2/06 ze dne 3.2.2006

ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu o odejmutí přestupkové agendy od 1.2.2006
ZO bere na vědomí stavební povolení  SÚ Neveklov - přeložka NN na domě č.p. 9 ve Stranném
ZO schvaluje příspěvek SHČMS Benešov ve výši 750,- Kč
 

Usnesení  1/06 ze dne 6.1.2006

ZO schvaluje směnu částí pozemků 2854/1 a 186 - cesta v k.ú. Stranný
ZO schvaluje žádost o odejmutí přestupkové agendy
ZO bere na vědomí kolaudační rozhodnutí, kabelová přípojka NN- Zádolí
ZO bere na vědomí oznámení o zahájení sloučeného stavebního řízení, přeložka NN, Stranný 9
 

2005

Usnesení 1/05 ze dne 7.1.2005

ZO schvaluje upravený rozpočet na rok 2004 a rozpočtové provizorium na rok 2005 sdružení BENE-BUS.
ZO schvaluje zvýšení platů dle nařízení vlády.
ZO nemá námitek ani připomínek k připravovanému záměru modernizace farmy Stranný, Neveklov a.s.
 
Usnesení 2/05 ze dne 4.2.2005
ZO schvaluje příspěvek SHČMS ve výši 750,- Kč.
ZO schvaluje sazbu odměn pro odborného lesního hospodáře ve výši 11,5 % hrubého objemu výroby.
 
Usnesení 3/05 ze dne 10.3.2005
ZO schvaluje Směrnici kontrolních postupů.
ZO schvaluje rozpočet na rok 2005 a Zprávu o hospodaření  za rok 2004 sdružení BENE-BUS.
ZO souhlasí s vybudováním ČOV na pozemku 1760/3 v k.ú. Stranný (Břevnice).
ZO souhlasí s vybudováním mysliveckého zařízení na pozemku 1198 v k.ú. Zádolí.
 
Usnesení 4/05 ze dne 1.4.2005
ZO souhlasí s opravou části potoka ve Stranném.
ZO souhlasí s prořezáním starých lip v obci.
 
Usnesení 5/05 ze dne 22.4.2005
ZO bere na vědomí částku příspěvku na ZŠ Neveklov ve výši 55 848,- Kč.
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na rok 2005.
 
Usnesení 6/05 ze dne 3.6.2005
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 a Závěrečný účet za rok 2004.
ZO schvaluje bez výhrad Zprávu o výsl. přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet za rok 2004 SON.
ZO souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč na vydání publikace Ptáci Podblanicka.
ZO souhlasí s příspěvkem 1 350,- Kč SDH Stranný.
 
Usnesení 7/05 ze dne 1.7.2005
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 2000,- Kč novorozencům narozeným od 1.1.2005, vyplaceným jednorázově na konci roku.
 
Usnesení 8/05 ze dne 12.8.2005
ZO bere na vědomí usnesení vlády ČR č. 428, 532, 563, 564
ZO bere na vědomí Zápis ze závěrečného šetření schvalování LHP.
 

Usnesení 9/05 ze dne 2.9.2005

není
 
Usnesení 10/05 ze dne 7.10. 2005
ZO bere na vědomí ukončení provozování obchodu od listopadu 2005.
 
Usnesení 11/05 ze dne 4.11.2005
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 a zápis z dílčího přezkoumání hospodaření SON za rok 2005 ze dne 21.10.2005.
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Benešov, odb.  ŽP k hrazení bystřin - potok Mladčina a povolení  DČOV pro rodinný dům v Břevnicích čp. 6.
ZO souhlasí se zapojením do projektu Střední Čechy on line - Internet.
 

Usnesení  12/05 ze dne 2.12.2005

ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2005
ZO schvaluje rozpočet na rok 2006 v předneseném znění
ZO souhlasí s rozpočtem Sdružení obcí Neveklovska na rok 2006
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu 2005 a s rozpočtovým provizoriem na rok 2006 Sdružení obcí BENE-BUS